Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Q-Interactive gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn opgenomen in de overeenkomst tussen U, de klant, hetzij als een individuele onderneming of een bedrijfsentiteit en Pearson Benelux B.V. ('Pearson') voor toegang en het gebruik van het Q-interactieve  afname-, scorings- en rapportagesysteem ('Q-interactive'). Deze voorwaarden vervangen elk voorafgaand voorstel of overeenkomst dat U mogelijk heeft met betrekking tot het gebruik van Q-interactive. In deze voorwaarden verwijzen we naar U, of de Klant als persoon, het bedrijf of de instelling waartoe toegang is verleend door Q-interactive door Pearson. We verwijzen naar de 'Geautoriseerde Gebruiker' als  de persoon onder beheer van de Klant die toestemming heeft gekregen om het Q-interactive account te gebruiken.

2. Licentie

Pearson verleent U, gedurende de periode dat Uw account actief blijft, een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om toegang te verkrijgen tot Q-interactive en Q-interactive te gebruiken voor het afnemen, scoren en rapporteren van individuele testafnames  die door Pearson zijn gepubliceerd en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd (gezamenlijk de "Test(s)") en het bewaren van testuitslagen. Q-interactieve vertoont Testinstructies en items voor onscreen Testafname of gegevensinvoer, testgerelateerde handleidingen en bijbehorende gebruikersdocumentatie. Q-interactieve coördineert Uw toegang tot specifieke tests die u bij Pearson hebt gekocht en genereert op basis van de gegevensinvoer en het rapport dat u hebt geselecteerd testspecifieke rapporten (" Rapporten ") geleverd via Q-interactive. Q-interactive biedt U ook de mogelijkheid om Uw onderzoeksgegevens naar uw bureaublad te exporteren of om de gescoorde gegevens in Q-interactive-bestanden te bewaren.

3. Bestelling en betaling

Alle bestellingen van Test(s) en het afnemen, scoren en en genereren van rapporten via Q-interactive ("Afnames") zijn afhankelijk van acceptatie door Pearson, naar eigen goeddunken, en zullen worden vervuld op voorwaarde van Pearson's dan geldende kwalificatievereisten en algemene voorwaarden. U koopt  afzonderlijk Subtests en/of Rapporten. Deze worden toegevoegd aan Uw account en beschikbaar gesteld en zijn voor Uw gebruik. U stemt ermee in om alle kosten voor Testafnames, rapportages te betalen tegen de op dat moment geldende tarieven van Pearson, samen met eventuele toepasselijke belastingen. Tenzij anders gespecificeerd door Pearson, moeten de kosten betaald worden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

4. Gebruik van de Test(s) en Q-interactive

U stemt ermee in om de Test(s) en Q-interactive (a) te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en (b) voor het aantal subtests dat u bij Pearson hebt gekocht. U gaat er ook mee akkoord om Q-interactive alleen te gebruiken op devices die voldoen aan Pearson's op dat moment gepubliceerde specificaties van de besturingssystemen van de device. U stemt ermee in dat Pearson zonder enige extra kosten een Q-interactieve onderhoudsrelease kan installeren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Test(s) en Q-interactive bedoeld zijn als hulpmiddelen om u aan te vullen in het algehele psychologische beoordelingsproces en niet bedoeld of ontworpen zijn om alleen te worden gebruikt of uw professionele oordeel te vervangen. U mag geen sublicenties verlenen, toewijzen of overdragen (inclusief overdracht door verhuur) van Q-interactive of Q-interactive gebruiken om een om het tot voordeel te laten strekken van een derde.

5. Bescherming van Test(s) en Q-Interactive

De Test(s) en Q-interactive zijn het eigendom van Pearson en bevatten bedrijfsgevoelige informatie, auteursrechtelijk beschermd materiaal en, in bepaalde gevallen, gepatenteerde intellectuele eigendom, welke rechten toekomen aan  Pearson, haar gelieerde bedrijven en / of haar licentiegevers. Het plaatsen van een auteursrechtvermelding op een deel van de Test(s) of Q-interactive betekent niet dat deze zijn gepubliceerd en doet geen afbreuk aan enige claim van Pearson op haar bescherming van haar bedrijfsgeheimen. Enige aanspraak op de Test(s) en Q-interactive en kopieën daarvan, en alle intellectuele eigendomsrechten die de Test(s) beschermen rusten bij Pearson en / of haar licentiegevers. Ook Q-interactive blijft het eigendom van Pearson.

In het geval dat u voor de single sign-on kiest om uzelf of uw gebruikers toegang te geven tot Q-interactive, is het uw verantwoordelijkheid om passende beveiligingsmaatregelen te implementeren met betrekking tot de toegang tot Q-interactive via uw gekozen single sign-on provider, zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en het gebruik van twee-factor authenticatie.

6. Gegevens

U wordt geadviseerd om belangrijke gegevens te exporteren en te behouden en regelmatig een back up te maken van belangrijke informatie. U kunt uw data op elk moment exporteren. Als U ervoor kiest om gegevens op Q-interactive op te slaan, zal Pearson regelmatig een back-up maken van de gegevens die zijn opgeslagen in de Q-interactieve database en deze back-ups veilig opslaan. U moet echter regelmatig back-ups maken en u stemt ermee in dat Pearson niet aansprakelijk is jegens U als gevolg van een storing in het databasesysteem.

7. Gebruiksbeperkingen

U mag geen enkel onderdeel van de Test(s) of Q-interactive kopiëren,wijzigen of dupliceren, of fysieke of elektronische kenmerken van de Test(s) of Q-interactive wijzigen, ontmantelen of reverse-engineeren. U mag de tekst van een testvraag onder geen enkele omstandigheid kopiëren, wijzigen of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson.

8. Beschikbaarheid van de Test(s)

Het recht van Pearson om Test(s) en Subtests beschikbaar te maken, zijn onderhevig aan overeenkomsten tussen Pearson en de eigenaren van de Test(en) / licentiegevers. Er is geen garantie dat Pearson in staat zal zijn om nu of in de toekomst een bepaalde Test te leveren. Als Pearson niet meer het recht heeft om een bepaalde Test te verkopen, mag U eerder gekochte subtests van betreffende test blijven gebruiken. U stemt ermee in dat Pearson op geen enkele manier aansprakelijk jegens U zal zijn voor eventuele toekomstige onbeschikbaarheid van Test(s) of Afnames.

9. Beschikbaarheid en support

Pearson zal in zakelijk opzicht  redelijke inspanningen verrichten om de beschikbaarheid van Q-interactive 24 uur per dag 7 dagen per week te behouden, behalve voor gepland onderhoud of  in noodgevallen die nodig zijn om een beveiligings- of andere essentieel onderhoud toe te passen of te reageren op een incidents.

U kunt tijdens  kantoortijden contact opnemen met Pearson's klantenservice voor vragen en ondersteuning bij het gebruik van Q-interactive.

10. Persoonsgegevens

Pearson gebruikt alle persoonlijke gegevens die door Q-interactive zijn verzameld en opgeslagen in overeenstemming met onze Privacyverklaring. De klant gaat ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving  met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verzameld en opgeslagen door Q-interactive, waar de klant de Verwerking Verantwoordelijke is.

11. Verwerking van persoonsgegevens

Met betrekking tot persoonsgegevens in verband waarmee Pearson in de Privacyverklaring wordt aangemerkt als de verwerker van de gegevens;

A. U stelt Pearson aan om dergelijke persoonsgegevens te verwerken met als enig doel het beschikbaar stellen van Test(s) en Subtests in overeenstemming met deze voorwaarden. Tenzij anders vermeld in deze voorwaarden, zal Pearson de persoonsgegevens niet verwerken voor eigen doeleinden of voor de doeleinden van derden en zal verder de gedocumenteerde instructies van geautoriseerde gebruikers volgen met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens die worden verstrekt via Q-interactive.

B. Pearson zal zich houden aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder deze voorwaarden en zal met name: (i) ervoor zorgen dat personen die persoonsgegevens verwerken onderworpen zijn aan strikte geheimhoudingsverplichtingen en persoonsgegevens te verwerken met als enig doel  het doel om Test(s) en Subtests beschikbaar te maken via Q-interactive; (ii) passende technische en organisatorische maatregelen nemen in overeenstemming met de Privacyverklaring om persoonsgegevens te beschermen tegen een inbreuk die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot gegevens; (iii) tijdige en adequate ondersteuning bieden om U in staat te stellen (a) te reageren op elk verzoek van een persoon die zijn of haar recht uitoefent onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, inclusief het recht op toegang, correctie of verwijdering van persoonsgegevens van Q-interactive, of enige andere correspondentie, verzoek of klacht van een persoon of toezichthoudende  instantie in verband met de verwerking van persoonsgegevens door Q-interactive, en als dergelijke verzoeken, correspondentie, vragen of klachten rechtstreeks naar Pearson gaan, zal Pearson U onmiddellijk op de hoogte brengen en U alle relevante informatie verstrekken; en (b) wanneer Pearson's verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van gegevensbescherming van de betrokkenen, op Uw kosten, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren en, indien nodig, de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

C. Pearson zal U onverwijld en zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen en U daarbij alle informatie en ondersteuning verstrekken die nodig is om U in staat te stellen om enige schending van privacy of beveiligingsincidenten te melden aan toezichthoudende instanties en personen in kwestie in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Daarnaast zal Pearson die stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om de gevolgen van een inbreuk op privacy of beveiligingsincidenten te beperken.

D. Pearson zal sub-verwerkers met betrekking tot persoonsgegevens  alleen aanwijzen in overeenstemming met de Privacyverklaring en alleen ten aanzien van  contracten die deze voorwaarden weerspiegelen en U keurt dergelijke afspraken goed. Pearson zal U informeren over nieuwe sub-verwerkers tijdig via onze gangbare communicatiekanalen van de Privacyverklaring. U heeft uiterlijk 14 dagen het recht om bezwaar maken tegen nieuwe sub-verwerkers.

E. Pearson zal U of een door u aangestelde externe controleur op verzoek de informatie verstrekken die redelijkerwijs vereist is om u in staat te stellen Pearson's naleving van haar verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens te verifiëren.

12. Gebruik van geanonimiseerde data voor onderzoek

Pearson kan gedurende de periode van uw abonnement op Q-interactive U de volgende twee mogelijkheden bieden om, als U en Uw klant ermee instemmen, geanonimiseerde data met Pearson te delen voor een of beide van de volgende doeleinden: (1) Algemeen onderzoek. Hierdoor kan Pearson geanonimiseerde gegevens uit uw account gebruiken in validatiestudies en studies van specifieke klinische populaties. Deze gegevens stellen ons in staat om items en subtests met de grootste gevoeligheid en specificiteit te identificeren en hiermee de kwaliteit van onze Test(en) te  verhogen. U krijgt de mogelijkheid om te kiezen welke gegevens van de cliënten in de onderzoeksdatabase zullen worden opgenomen. (2) Speciaal onderzoek. Hierdoor kan Pearson contact met U opnemen telkens wanneer er een onderzoeksstudie is en, als u in aanmerking komt, kunt U op dat moment kiezen om deel te nemen. Als U ervoor kiest deel te nemen, ontvangt U informatie over specifieke onderzoeksstudies wanneer deze worden uitgevoerd. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor onderzoek en testontwikkeling, om de klinische bruikbaarheid van de toekomstige versies van de Test(s) te verhogen.

13. Data migratie

In het geval dat U bestaande data van de Test(s) vanuit  andere Pearson Platforms naar Q-interactive wenst te migreren dan kan dit door Q-Interactive worden toegestaan. Als deze migratie door Q-interactive is toegestaan en door U is gekozen, gaat U ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent voor het naleven van Pearson's migratie protocol en ervoor zorgt dat Uw gegevens correct zijn voor en na migratie.

14. Garantie

Pearson garandeert dat noch de Test(s) in hun standaardvorm, noch normaal gebruik van de Test(s) of Q-interactive inbreuk zullen maken op auteursrechten die bestaan op het moment dat de Test(s) beschikbaar worden gesteld op Q-interactive. Deze garantie is niet van toepassing op enige inbreuk die voortvloeit uit het gebruik van Test(s) in combinatie met systemen, apparatuurgegevens of platforms die niet door Pearson zijn geleverd. Als U Pearson onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke inbreukvordering waarvan U kennis of kennisgeving hebt en U geeft  Pearson het recht om, op eigen kosten en kosten, de verdediging van de inbreukvordering te behandelen, zal Pearson U schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen dergelijke claims. Als een dergelijke inbreuk zich voordoet, of als Pearson kennis neemt van de mogelijkheid van een dergelijke claim, kan Pearson, naar eigen goeddunken (a) U binnen zestig (60) dagen een vervangende, niet-inbreukmakende Test(s) leveren; of (b) Uw licentie geheel of gedeeltelijk beëindigen door Uw ongebruikte Administraties terug te kopen. Dit is Uw exclusieve en enige verhaalmiddel bij het in gebreke blijven ten aanzien van deze garantie in geval van een inbreukvordering.  Behalve zoals uitdrukkelijk anders in deze bepaling vermeldt, biedt Pearson geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Test(s). Alle andere garanties, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, worden afgewezen.

15. Beëindiging

We hebben het recht om Uw toegang tot Q-interactive, inclusief alle licenties, te beëindigen of op te schorten als U een van Uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden overtreedt en deze niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling  herstelt (behalve dat er geen herstelperiode zal zijn voor Uw schending van Pearson's rechten onder bepaling 4 of 7 van deze algemene voorwaarden). Als Uw toegang wordt beëindigd op grond van deze bepaling, geeft Pearson U gedurende ten minste dertig (30) dagen vanaf de ingangsdatum van de beëindiging toegang tot Q-interactive met als enig doel Uw gegevens te exporteren. De bepalingen van de bepalingen 17 en 18 hieronder blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

16. Slapend account

Zolang U een actief account hebt (hieronder gedefinieerd), blijven subtests, rapportages toegankelijk en beschikbaar voor U en alle geautoriseerde gebruikers van het account. Alle gegevens van Accounts die slapend worden geacht (zoals hieronder gedefinieerd) (inclusief test uitslagen, geschiedenis, etc.) en digitale ondersteuningsmaterialen ( handleidingen, enz.) zullen permanent uit het systeem worden verwijderd en niet meer door U of Pearson kunnen worden teruggehaald nadat Kennisgeving (zoals hieronder gedefinieerd) is verstrekt aan de eigenaar van het account die in het account is vermeld.

In deze clausule:

Een "actief account" is een account waarbij de accounteigenaar een betaald abonnement op Q-interactive heeft gehad in de voorgaande vierentwintig (24) maanden.

Een "slapend account" is een account dat in de afgelopen vierentwintig (24) maanden geen actief account is geweest.

"Kennisgeving" betekent communicatie-inspanningen (e-mail of brief) door Pearson met niet minder dan drie pogingen om contact op te nemen met de account-eigenaar gedurende een periode van vijfenveertig (45) dagen nadat het account als een slapend account wordt beschouwd met behulp van de contactgegevens (e-mail en factuuradres) in ons bestand voor het betreffende account. De kennisgeving bevat een of beide van de volgende boodschappen: de accounteigenaar wordt geïnformeerd dat het account opnieuw moet worden geactiveerd of dat alle gegevens van alle geautoriseerde gebruikers voorafgaand aan een specifieke datum uit Q-interactive moet worden gedownload. Als Pearson geen toepasselijk antwoord ontvangt, worden de gegevens in het account permanent verwijderd en zijn ze niet langer beschikbaar.

17. Vrijwaring

Behalve zoals vermeldt in bepaling 14 van deze voorwaarden, en voor zover wettelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord Pearson te vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheden, eisen, schade of kosten (inclusief redelijkerwijs verplichte juridische kosten en kosten ) voortvloeiende uit of in verband met Uw gebruik van de Test(s) en / of Uw niet-nakoming van Uw verplichtingen onder deze voorwaarden.

18. Aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Pearson voor de dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude uit. Pearson's aansprakelijkheid voor enig ander verlies of schade met betrekking tot Q-interactive en / of de Test (en) of uw gebruik of onvermogen om de Test(s) te gebruiken, ongeacht de vorm van actie, zal beperkt zijn tot de door U betaalde kosten voor de betrokken Test(s). Dit is Uw exclusieve en enige verhaalsmogelijkheid. In geen geval zal Pearson aansprakelijk zijn jegens U voor aanspraken van derden jegens U of voor enige schadevordering  die U heeft ingesteld voor gederfde winst, of voor indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, zelfs als Pearson is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke claims, verlies of schade.

19. Algemeen

Deze voorwaarden zullen worden bepaald, beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht en samen met de benodigdheden voor Q-interactive en eventuele tests of aangeschafte subtests en de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en kwalificatievereisten de volledige overeenkomst tussen u en Pearson met vormen, en vervangen alle discussies, voorstellen, offertes, bestellingen en andere communicaties, mondeling of schriftelijk, over dit onderwerp. Alle geschillen tussen U en Pearson zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Amsterdam, Nederland, die exclusief bevoegd zijn om een dergelijk geschil te behandelen. Deze voorwaarden mogen op geen enkele manier worden opgeheven of gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson. Als een of meerdere bepalingen onrechtmatig  of niet-afdwingbaar worden bevonden, zullen de overige bepalingen zo veel mogelijk worden gehandhaafd. Voor zover enige inkooporder van U in strijd is met deze voorwaarden en deze op enigerlei wijze wijzigt, hebben deze bepalingen en voorwaarden voorrang.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top