Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!
top

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen in de overeenkomst tussen U, de klant, hetzij als een individuele onderneming of een bedrijfsentiteit en Pearson Benelux B.V. ('Pearson') voor toegang tot het Q-global scorings- en rapportagesysteem ('Q-global). Deze algemene voorwaarden vervangen elk voorafgaand voorstel, vertegenwoordiging of overeenkomst dat U mogelijk heeft met betrekking tot uw gebruik van Q-global. In deze algemene voorwaarden verwijzen verwijzingen naar U, Uw, of de Klant naar de persoon, het bedrijf of de instelling waartoe toegang is verleend door Q-global door Pearson en 'Geautoriseerde Gebruiker' is elke persoon die toestemming heeft gekregen om het account te gebruiken die beheerd wordt door de Klant.

2. Licentie

Pearson verleent U, gedurende de periode dat Uw account actief blijft, een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om toegang te verkrijgen tot Q-global en Q-global te gebruiken voor het beheren, scoren en rapporteren van individuele beoordelingen die door Pearson zijn gepubliceerd en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd tijd (gezamenlijk de "Test (en)") en het bewaren van uitslagen. Q-global vertoont Testinstructies en items voor onscreen Testafname of gegevensinvoer, testgerelateerde handleidingen en bijbehorende gebruikersdocumentatie. Q-global coördineert Uw toegang tot specifieke testen die u van Pearson hebt gekocht en genereert op basis van de gegevensinvoer en het rapport dat u hebt geselecteerd testspecifieke rapporten, inclusief maar niet beperkt tot profiel- en interpretatierapporten ("Rapporten ") geleverd via Q-global. Q-global biedt U ook de mogelijkheid om Uw onderzochte gegevens naar uw bureaublad te exporteren of om de gecontroleerde gegevens in Q-global -bestanden te bewaren.

3. Bestelling en betaling

Alle bestellingen voor Test (en) en voor administraties, scores en rapporten via Q-global ("Administraties") zijn afhankelijk van acceptatie door Pearson, naar eigen goeddunken, en zullen worden vervuld op voorwaarde van Pearson's dan geldende kwalificatievereisten en inkoopvoorwaarden. U koopt  afzonderlijke Testafnames  of Rapporten in de vorm van individuele  assessments en rapportgebruik of door de aankoop van een  (beperkt) score-abonnement dat zal worden afgeleverd bij Uw account en beschikbaar zal zijn voor Uw gebruik. U stemt ermee in om alle toepasselijke kosten voor Testafnames, rapporten of score-abonnementen te betalen tegen de op dat moment geldende tarieven van Pearson, samen met eventuele toepasselijke belastingen. Tenzij anders gespecificeerd door Pearson, moeten de kosten betaald worden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

4. Gebruik van de Test(en) en Q-global

U stemt ermee in om de Test(s) en Q-global (a) te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en (b) voor het aantal afnames dat u bij Pearson hebt gekocht. U gaat er ook mee akkoord om Q-global alleen te gebruiken op computers die voldoen aan Pearson's op dat moment gepubliceerde specificaties van de besturingssysteemomgevingen van de computer. U stemt ermee in dat Pearson zonder enige extra kosten een Q-global onderhoudsrelease kan installeren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Test(s) en Q-global bedoeld zijn als hulpmiddelen om u aan te vullen in het algehele beoordelingsproces en niet bedoeld of ontworpen zijn om alleen te worden gebruikt of uw professionele oordeel te vervangen. U mag geen sublicenties verlenen, toewijzen of overdragen (inclusief overdracht door verhuur) van Q-global of Q-global gebruiken om een derde partij te helpen.

5. Bescherming van Test(s) en Q-global

De Test(s) en Q-global zijn het eigendom van Pearson en bevatten bedrijfsgeheimen, auteursrechtelijk beschermd materiaal en, in bepaalde gevallen, gepatenteerde intellectuele eigendom, eigendom van Pearson, haar gelieerde bedrijven en / of haar licentiegevers. Het plaatsen van een auteursrechtvermelding op een deel van de Test (en) of Q-global betekent niet dat ze zijn gepubliceerd en doet geen afbreuk aan enige claim van Pearson op haar bescherming van haar bedrijfsgeheimen. Enige titel op de Test (en) en Q-global en kopieën daarvan, en alle intellectuele eigendomsrechten die de Test (en) beschermen blijven bij Pearson en / of haar licentiegevers en Q-global blijft het eigendom van Pearson.

In het geval dat u voor de single sign-on kiest om uzelf of uw gebruikers toegang te geven tot Q-Global, is het uw verantwoordelijkheid om passende beveiligingsmaatregelen te implementeren met betrekking tot de toegang tot Q-Global via uw gekozen single sign-on provider, zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en het gebruik van twee-factor authenticatie.

6. Gegevens

U wordt geadviseerd om uw belangrijke gegevens te exporteren en te behouden en regelmatig een back up te maken van belangrijke informatie. U kunt uw data op elk moment exporteren. Als U ervoor kiest om gegevens op Q-global op te slaan, zal Pearson regelmatig een back-up maken van de gegevens die zijn opgeslagen in de Q-interactieve database en deze back-ups veilig opslaan. U moet echter regelmatig back-ups maken en ermee instemmen dat Pearson niet aansprakelijk is jegens U als gevolg van een storing in het databasesysteem.

7. Gebruiksbeperkingen

U mag geen enkel onderdeel van de Test(s) of Q-global kopiëren of dupliceren, wijzigen of wijzigen fysieke of elektronische kenmerken van de Test(s) of Q-global ontmantelen of reverse-engineeren. U mag de tekst van een testvraag onder geen enkele omstandigheid kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson.

8. Beschikbaarheid van de Test(s)

Het recht van Pearson om Test(s) en Afnames beschikbaar te maken, zijn onderhevig aan overeenkomsten tussen Pearson en de eigenaren van de Test(en) / licentiegevers. Er is geen garantie dat Pearson in staat zal zijn om nu of in de toekomst een bepaalde Test te leveren. Als Pearson geen Afnames kan verkopen met betrekking tot een bepaalde Test, mag U eerder gekochte Afnames blijven gebruiken. U stemt ermee in dat Pearson op geen enkele manier aansprakelijk jegens U zal zijn voor eventuele toekomstige onbeschikbaarheid van Test(s) of Afnames.

9. Beschikbaarheid en support

U kunt tijdens de normale openingstijden van de technische ondersteuning van Pearson contact opnemen met Pearson's technische ondersteuning voor hulp bij de bediening van Q-global.

10. Persoonsgegevens

Pearson gebruikt alle persoonlijke gegevens die door Q-global zijn verzameld en opgeslagen in overeenstemming met onze Privacyverklaring. De klant gaat ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verzameld en opgeslagen door Q-global, waar het de verwerking verantwoordelijke is.

11. Verwerking van persoonsgegevens

Met betrekking tot persoonsgegevens in verband waarmee Pearson wordt geïdentificeerd in de Privacyverklaring als de gegevensverwerker;

A. U benoemt Pearson om dergelijke persoonsgegevens te verwerken met als enig doel het beschikbaar stellen van Test(s) en Afnames in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, zal Pearson de persoonsgegevens niet verwerken voor eigen doeleinden of voor de doeleinden van derden en de gedocumenteerde instructies van geautoriseerde gebruikers volgen met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens die worden verstrekt via Q-global.

B. Pearson zal zich houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder deze algemene voorwaarden en zal met name: (i) ervoor zorgen dat personen die persoonsgegevens verwerken onderworpen zijn aan strikte verplichtingen om de vertrouwelijkheid te behouden en persoonsgegevens te verwerken met alleen het doel om Test(sen) en Afnames beschikbaar te maken via Q-global; (ii) passende technische en organisatorische maatregelen nemen in overeenstemming met de Privacyverklaring om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging en / of verlies, wijziging of niet-geautoriseerde openbaarmaking of toegang; (iii) het bieden van tijdige en adequate ondersteuning om U in staat te stellen (a) te reageren op elk verzoek van een persoon die zijn of haar recht uitoefent onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief het recht op toegang, correctie of verwijdering van persoonsgegevens van Q-global, of enige andere correspondentie, verzoek of klacht van een persoon of regelgevende instantie in verband met de verwerking van persoonsgegevens door Q-global, en als dergelijke verzoeken, correspondentie, vragen of klachten rechtstreeks naar Pearson gaan, zal Pearson U onmiddellijk op de hoogte brengen en alle relevante informatie verstrekken; en (b) wanneer Pearson's verwerking van persoonlijke gegevens waarschijnlijk tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van gegevensbescherming van de betrokkenen zal leiden, op Uw kosten, een data protection impact assessment uit te voeren en, indien nodig, de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen.

D. Pearson zal U onverwijld en zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen en U alle informatie en ondersteuning verstrekken die nodig is om U in staat te stellen om enige schending van privacy- of veiligheidsincidenten te melden aan regelgevende instanties en personen in kwestie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming . Daarnaast zal Pearson stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om de gevolgen van een inbreuk op privacy- of veiligheidsincidenten te beperken.

E. Pearson zal sub-verwerkers alleen met betrekking tot persoonlijke gegevens aanwijzen in overeenstemming met de Privacyverklaring en over contracten die deze algemene voorwaarden weerspiegelen en U keurt dergelijke afspraken goed. Pearson zal U informeren over nieuwe sub-verwerkers via updates van de Privacyverklaring en U moet binnen 14 dagen na deze update bezwaar maken tegen nieuwe sub-verwerkers.

F. Pearson zal U of een door u aangestelde externe accountant op verzoek de informatie verstrekken die redelijkerwijs vereist is om u in staat te stellen Pearson's compliance met betrekking tot haar verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens te verifiëren.

12. Gebruik van geanonimiseerde data voor onderzoek

Pearson kan gedurende de periode van uw abonnement op Q-global U de mogelijkheid bieden om, als U en Uw klant ermee instemmen, geanonimiseerde data met Pearson te delen voor een of beide van de volgende doeleinden: (1) Algemeen onderzoek. Hierdoor kan Pearson geanonimiseerde gegevens uit uw account gebruiken in validatiestudies en studies van specifieke klinische populaties. Deze gegevens stellen ons in staat om items en subtests met de grootste gevoeligheid en specificiteit te identificeren en om kortere en betere beoordelingen te ontwikkelen en te vergroten. U krijgt de mogelijkheid om te kiezen welke gegevens van de examinandi in de onderzoeksdatabase zullen worden opgenomen. (2) Speciaal onderzoek. Hierdoor kan Pearson contact met U opnemen telkens wanneer er een onderzoeksstudie is en, als u in aanmerking komt, U op dat moment kunt kiezen om deel te nemen. Als U ervoor kiest deel te nemen, ontvangt U informatie over specifieke onderzoeksstudies wanneer deze worden uitgevoerd. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor onderzoek en testontwikkeling, zodat toekomstige versies van de beoordeling een verbeterde klinische bruikbaarheid zullen hebben.

13. Data migratie

In het geval dat U bestaande studiedata voor de Test(s) op andere Pearson-platforms hebt, kan Q-global U toestaan om Uw gegevens van andere Pearson-platforms naar Q-global te migreren. Als deze migratie door Q-global is toegestaan en door U is gekozen, gaat U ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent voor het naleven van Pearson's migratieprotocol en ervoor zorgt dat Uw gegevens correct zijn voor en na migratie.

14. Garantie

Pearson garandeert dat noch de Test(s) in hun standaardvorm, noch normaal gebruik van de Test(s) of Q-global inbreuk zullen maken op auteursrechten die bestaan op het moment dat de Test(s) beschikbaar worden gesteld op Q-global, op voorwaarde echter, dat deze garantie niet van toepassing is op enige inbreuk die voortvloeit uit het gebruik van Test(s) in combinatie met systemen, apparatuurgegevens of platforms die niet door Pearson zijn geleverd. Als U Pearson onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke inbreukvordering waarvan U kennis of kennisgeving hebt en U geeft Pearson het recht om, op eigen kosten en kosten, de verdediging van de inbreukvordering te behandelen, zal Pearson U schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen dergelijke claims. Als een dergelijke inbreuk zich voordoet, of als Pearson kennis neemt van de mogelijkheid van een dergelijke claim, kan Pearson, naar eigen goeddunken (a) U binnen zestig (60) dagen een vervangende, niet-inbreukmakende Test (en) leveren; of (b) Uw abonnement geheel of gedeeltelijk beëindigen door Uw ongebruikte Administraties terug te kopen. Dit is Uw exclusieve verhaalmiddel voor elke inbreuk op deze garantie tegen inbreuk. Behalve zoals uitdrukkelijk anders in deze bepaling vermeldt, biedt Pearson geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Test(s). Alle andere garanties, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, worden afgewezen.

15. Beëindiging

We hebben het recht om Uw toegang tot Q-global, inclusief alle licenties, te beëindigen of op te schorten als U een van Uw verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden overtreedt en deze niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van verzuim (behalve dat er geen herstelperiode zal zijn voor Uw schending van Pearson's rechten onder bepaling 4 of 7 van deze algemene voorwaarden). Als Uw toegang wordt beëindigd op grond van deze bepaling, geeft Pearson U toegang tot Q-global gedurende tenminste dertig (30) dagen vanaf de ingangsdatum van de beëindiging met als enig doel Uw gegevens te exporteren. De bepalingen van de bepalingen 17 en 18 hieronder blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

16. Slapend account

Zolang U een actief account hebt (hieronder gedefinieerd), blijven Tests, rapportinventaris, gebruik of andere digitale toewijzingen van assessment metingen en ondersteuningsmateriaal toegankelijk en beschikbaar voor U en alle geautoriseerde gebruikers van het account. Accounts die slapend worden geacht (zoals hieronder gedefinieerd) zullen alle gegevens (inclusief klantscores, geschiedenis, etc.) en digitale toewijzingen (gebruiksmogelijkheden, inventaris, handleidingen, enz.) permanent uit het systeem verwijderd hebben en niet meer door U of Pearson kunnen worden teruggevonden nadat Kennisgeving (zoals hieronder gedefinieerd) is verstrekt aan de eigenaar van het account die in het account is vermeld.

In deze clausule:

Een "actief account" is een account waarbij de accounteigenaar een betaald abonnement op Q-interactive heeft gehad in de voorgaande vierentwintig (24) maanden.

Een "slapende account" is een account dat in de afgelopen vierentwintig (24) maanden geen actief account is geweest.

"Kennisgeving" betekent communicatie-inspanningen (e-mail of brief) door Pearson met niet minder dan drie pogingen om contact op te nemen met de account-eigenaar gedurende een periode van vijfenveertig (45) dagen nadat het account als een slapend account wordt beschouwd met behulp van de contactgegevens (e-mail en factuuradres) in ons bestand voor het betreffende account. De kennisgeving bevat een of beide van de volgende boodschappen: de accounteigenaar wordt geïnformeerd dat het account opnieuw moet worden geactiveerd of dat alle gegevens van alle geautoriseerde gebruikers voorafgaand aan een specifieke datum uit Q-global moet worden gedownload. Als Pearson geen toepasselijk antwoord ontvangt, worden de gegevens in het account permanent verwijderd en zijn ze niet langer beschikbaar.

17. Vrijwaring

Behalve zoals vermeldt in bepaling 14 van deze algemene voorwaarden, en voor zover wettelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord Pearson te vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheden, eisen, schade of kosten (inclusief redelijkerwijs verplichte juridische kosten en kosten ) voortvloeiende uit of in verband met Uw gebruik van de Test(s) en / of Uw niet-nakoming van Uw verplichtingen onder deze algemene voorwaarden.

18. Aansprakelijkheid

Niets in deze algemene voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Pearson voor de dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude uit. Pearson's aansprakelijkheid voor enig ander verlies of schade met betrekking tot Q-global en / of de Test(s) of uw gebruik of onvermogen om de Test(s) te gebruiken, ongeacht de vorm van actie, zal beperkt zijn tot de door U betaalde kosten voor de betrokken Test(s). Dit is Uw exclusieve verhaalsmogelijkheid. In geen geval zal Pearson aansprakelijk zijn jegens U voor claims die tegenover U zijn gemaakt door enige andere partij of voor enige claim die U heeft gemaakt voor verlies van business of winst, of voor indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, zelfs als Pearson is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke claims, verlies of schade.

19. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zullen worden beheerst, geconstrueerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht en samen met de besteldocumentatie voor Q-global, de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, de kwalificatievereisten en eventuele tests of administraties de volledige overeenkomst tussen u en Pearson met vormen, en vervangt alle discussies, voorstellen, offertes, uitnodigingen, bestellingen en andere communicaties, mondeling of schriftelijk, over dit onderwerp. Alle geschillen tussen U en Pearson zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Amsterdam, Nederland, die exclusief bevoegd zijn om een dergelijk geschil te behandelen. Deze voorwaarden mogen op geen enkele manier worden opgeheven of gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson. Als een of meerdere bepalingen onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, zullen de overige bepalingen zo veel mogelijk worden gehandhaafd. Voor zover enige inkooporder van U in strijd is met deze algemene voorwaarden en deze op enigerlei wijze wijzigt, hebben deze bepalingen en voorwaarden voorrang.

 

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.