Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN zakelijke klanten 

PEARSON BENELUX B.V. Bezoekadres: Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam Nederland 

Laatst bijgewerkt op 08-12-2020


Artikel 1 Definities

1.1 Pearson : Pearson  Benelux B.V., gevestigd te Amsterdam, K.V.K. 33215170,  hierna: Pearson, de gebruiker van de algemene voorwaarden. 

1.2 De Klant: de wederpartij met wie Pearson een overeenkomst van verkoop en levering van goederen en/of de afname van diensten aangaat of met wie Pearson in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst hiervoor. 

1.3 De Gebruiker: de persoon die de door de Klant afgenomen Producten binnen de daartoe toegestane mogelijkheden gebruikt. 

1.4 Producten: alle goederen, producten en/of diensten die door Pearson in fysieke en/of digitale vorm worden uitgegeven en krachtens overeenkomst aan de Klant worden verkocht en/of aangeboden en/of verleend, al dan niet middels het verlenen van gebruiksrechten, of die anderszins al dan niet tijdelijk beschikbaar worden gesteld, waaronder boeken, e-books, testen, opleidingen, cursussen, trainingen, evenementen, webinars, presentaties, assessments en consultancy.

1.5 Digitale Content: alle goederen, producten of diensten die in digitale vorm door Pearson worden aangeboden of beschikbaar gesteld of verleend, geladen op een fysieke drager of die online worden aangeboden of beschikbaar gesteld, door middel van mogelijkheid tot download, via streaming, online applicaties, inbouw van software c.q. applicaties, software “as a service” of anderszins. 

1.6 Training(en): door Pearson aangeboden c.q. verzorgde cursus(sen), training(en),  opleiding(en) en assessments, waaronder begrepen incompany trainingen, trainingen op locatie, (live-)webinars, presentaties, colleges en online trainingen.

1.7 Test(en): door Pearson in fysieke of in digitale vorm aangeboden c.q. verzorgde assessments c.q. testen inclusief subtesten en inclusief het daartoe behorende materiaal.


Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst tussen Pearson en de Klant waarbij Pearson – al dan niet met gebruikmaking van een van haar handelsnamen - als verkoper, licentiegever of dienstverlener optreedt.

2.2 De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3 Indien Pearson met de Klant meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, of eventuele extra of vervolglicenties afgeeft, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing tot zover wettelijk is toegestaan. De betrokken (delen van die) bepaling zal (zullen) worden omgezet in de rechtens wel toelaatbare bepaling die naar inhoud en strekking daar het meest mee overeenstemt, onverminderd het bepaalde in artikel 3:42 BW.

2.5 Pearson heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

2.6 Pearson Education Limited (en/of zijn dochterondernemingen, inclusief de hieronder vermelde bedrijven) levert assessments, vragen of ander klinisch testmateriaal ("de klinische producten") onder de verkoopvoorwaarden die worden gepresenteerd wanneer u uw bestelling plaatst. Voor alle duidelijkheid, dit omvat een garantie van u, de koper, dat de klinische producten alleen zullen worden gebruikt door een geregistreerde of gelicentieerde klinische zorgverlener. De uitkomsten en resultaten van de klinische producten zijn uitsluitend informatief en zijn geen vervanging voor professioneel advies of diagnose door een zorgverlener. Alle resultaten of uitkomsten moeten altijd worden beoordeeld door een klinische professional. Klinische producten zijn bedoeld om te worden verkocht en gebruikt op een manier die klinische beoefenaars helpt bij het vormen van een professionele mening over diagnose of andere klinische beslissingen.

2.7 Pearson Education Limited is een geregistreerd bedrijf in Engeland en Wales met het hoofdkantoor te 80 Strand, Londen, WC2R 0RL, Verenigd Koninkrijk, Bedrijfsregistratienummer 872828, BTW-nummer GB278 5371 21. Onze "gelieerde entiteiten" betekenen andere Pearson Education-groep bedrijven die onder gezamenlijke controle staan met Pearson Education Limited door Pearson Plc, inclusief maar niet beperkt tot Pearson Assessment & Information GmbH, Pearson Education Inc, Pearson Education Deutschland GmbH, Pearson Education Schweiz AG, Pearson Educación SA, Pearson Education France SAS, Pearson Education Benelux BV, Pearson Education Hellas SA, Pearson Italia SpA, Pearson Education Central Europe Sp Zoo, Pearson Education South Asia Pte Ltd, Pearson Education Asia Ltd, Pearson Education Japan KK, Pearson Education Korea Ltd en Pearson Australia Group Pty Ltd,


Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en herroepelijk en geldig voor de opgegeven termijn. Als geen termijn is opgegeven is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum van het aanbod. Als een aanbod door de Klant is aanvaard heeft Pearson het recht om binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bevestiging het aanbod te herroepen. 

3.2 Prijsopgaven van en gegevens over de Producten in welke vorm dan ook, die zijn getoond of vermeld op de website of in door Pearson verstrekte of verspreide offertes, afbeeldingen, catalogi, en/of overige informatiedragers zijn slechts als aanduiding getoond en binden Pearson niet. Kennelijke fouten kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Pearson worden gecorrigeerd.

3.3 Bestellingen voor Producten kunnen door de Klant worden gedaan op de wijze zoals voor het betreffende Product aangegeven op de website, waar de Producten worden aangeboden. Producten die niet op de website staan vermeld kunnen schriftelijk worden besteld per post of e-mail. Overeenkomsten gelden eerst als gesloten nadat Pearson schriftelijk een order/bestelling/boeking en/of inschrijving van de Klant heeft aanvaard middels een schriftelijke bevestiging dan wel nadat de bestelling of dienst door Pearson is uitgevoerd.

3.4 Pearson kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden 

3.5 De Klant dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte Product geschikt is voor het doel waarvoor hij het wil gaan gebruiken.

3.6 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten/webshop gelden voor levering af magazijn Pearson, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- administratiekosten en overige handelingskosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

3.7 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3.8 Pearson is gerechtigd haar prijzen van tijd tot tijd eenzijdig aan te passen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld. Pearson mag eventuele wettelijke verhogingen zoals een BTW-verhoging op geldende tarieven tussentijds doorberekenen.

3.9 Pearson is gerechtigd te verlangen dat de Klant vooruitbetaalt en/of een voorschot betaalt en/of zekerheid stelt alvorens levering plaatsvindt.

3.10 Pearson is gerechtigd Producten uitsluitend te leveren indien de Klant of de Gebruiker van de Producten aantoonbaar over bepaalde kwalificaties of diploma’s beschikt. Pearson is gerechtigd te verlangen dat de Klant al dan niet door toezending van specifieke informatie (zoals diploma’s en diagnostische aantekeningen) naar genoegen van Pearson aantoont te voldoen aan de door Pearson vastgestelde kwalificaties. De Klant is gehouden om eventuele wijzigingen die optreden in de opgegeven kwalificaties direct aan Pearson schriftelijk door te geven. Pearson is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel de dienstverlening te staken indien de Klant c.q. de Gebruiker niet of niet meer aan de gestelde kwalificaties voldoet. 


Artikel 4 Levering en levertijden (fysieke) Producten

4.1 Levering van fysieke Producten geschiedt ex warehouse, tenzij partijen anders overeenkomen. 

4.2 Indien wordt overeengekomen dat Pearson tevens het transport van fysieke Producten naar het afleveradres van de Klant verzorgt bepaalt Pearson de wijze van vervoer en geschiedt de levering aan het bij Pearson laatst bekende door de Klant opgegeven afleveradres van de Klant. Het transport geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de Klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Pearson brengt in dat geval ook afhandelingskosten in rekening, waaronder verzend- en administratiekosten. 

4.3 Op bestellingen die worden gedaan via een derde (bijvoorbeeld via Bol.com) zijn de leveringsvoorwaarden van die derde van toepassing.

4.4 De Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld dan wel – indien zulks is overeengekomen – op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd. 

4.5 Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Pearson gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Indien de Klant niet binnen twee maanden afneemt, is Pearson gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Pearson gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die Pearson bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van de Klant.

4.6 Indien Pearson een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van enige levertijd heeft de Klant geen recht op schadevergoeding of het recht de opdracht te annuleren of te ontbinden.

4.7 Indien een Product tijdelijk niet leverbaar is houdt Pearson de bestelling voor de Klant aan en wordt de levertijd verlengd tot en de bestelling uitgevoerd zodra het Product leverbaar is. 

4.8 Pearson is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Pearson is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. 


Artikel 5 Risico en gebruik


5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat op de Klant over op het moment waarop deze zaken aan de Klant worden geleverd. 

5.2 Het gebruik van de Producten is voor risico van de Klant. 

5.3 De Klant zal de Producten niet gebruiken in strijd met de door Pearson voorgeschreven gebruiksvoorwaarden, deze algemene voorwaarden of de wet- of regelgeving.


Artikel 6 Voorwaarden m.b.t. Trainingen


6.1 Indien de Klant zich inschrijft voor of deelneemt aan een Training die bestaat uit meerdere dagen geldt de inschrijving voor de volledige Training. 

6.2 Pearson is gerechtigd eisen te stellen aan de kwalificaties voor deelname aan een Training en een aanmelding te weigeren indien naar haar oordeel de Klant en/of de Gebruiker niet of onvoldoende heeft aangetoond te beschikken over de voor het volgen van of gebruikmaken van de Training naar het oordeel van Pearson vereiste c.q. wenselijke kwalificaties. Door deelname aan een Training garandeert de Klant dat hij c.q. de Gebruiker gekwalificeerd is om deel te nemen aan de Training in overeenstemming met de door Pearson gestelde eisen. 

6.3 Pearson heeft het recht om een aanmelding voor een Training niet te accepteren indien er geen beschikbaarheid meer is. 

6.4 Voor Trainingen die worden gegeven via het Learning Management System (LMS) van Adobe dient de Klant een Adobe ID aan te maken. De Klant accepteert dat hierbij door Pearson persoonsgegevens (in casu voor-, achternaam en emailadres) worden gedeeld met Adobe.

6.5 Pearson heeft het recht een Training voor aanvang te annuleren, zonder schadeplichtig te zijn, o.a. wegens onvoldoende aanmeldingen of ziekte van de trainer of indien Pearson wegens overmacht niet in staat is de Training doorgang te laten vinden. Ingeschreven deelnemers hebben recht op restitutie van reeds betaalde trainingsgelden.

6.6 De Klant is niet gerechtigd om aan een Training deel te nemen op een andere datum dan de overeengekomen datum. Indien Pearson bij wijze van coulance toestaat dat de Klant op een andere datum deelneemt kunnen daar administratiekosten aan verbonden zijn.

6.7 Reis en verblijfkosten alsmede kosten van dranken en spijzen zijn niet begrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven.

6.8 De Klant is gerechtigd een Training betreffende een face to face training of live webinar kosteloos te annuleren tot 1 maand voor aanvang van de Training. Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken vóór aanvang van de Training is de Klant 50% van de vergoeding voor de Training verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de Training is de Klant de volledige vergoeding voor de Training verschuldigd.

6.9 Bij meerdaagse cursussen gelden de bovenstaande regels voor annulering uitsluitend voor de eerste trainingsdag. Als de Klant de Training niet afmaakt heeft hij geen recht op restitutie van niet gevolgde dagen en blijft de vergoeding voor alle trainingsdagen verschuldigd.  

6.10 Voor online Trainingen (zelfstudie of waarvan zelfstudie een onderdeel uitmaakt) geldt geen recht van annulering of herroeping.

6.11 Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail bij Pearson te worden ingediend. 

6.12 Pearson heeft het recht om wijzigingen in het trainingsmateriaal, trainingsaanbod of programma aan te brengen of fouten te herstellen en de aangekondigde cursusleider te vervangen door een andere persoon.

6.13 Pearson bezit het auteursrecht op het door haar verstrekte lesmateriaal. Niets uit dit materiaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Pearson. Aan het lesmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend. 

6.14 Pearson en de door haar ingeschakelde docenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden op de website en/of in de Training c.q. het lesmateriaal en/of voor enige schade die de Klant lijdt in verband met deelname aan een Training.

6.15 Het is de Klant niet toegestaan om op basis van de door Pearson verzorgde Trainingen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf of met derden een soortgelijke training te ontwikkelen.

6.16 Pearson accepteert geen verantwoordelijkheid voor het al dan niet (kunnen) verkrijgen van een eventuele accreditatie/certificaat door de betreffende instanties of voor wijzigingen die  uitvoerende instanties aanbrengen in toegekende accreditaties of accreditatievoorwaarden. 


Artikel 7 Voorwaarden m.b.t Testen 


7.1De testproducten die Pearson aanbiedt zijn (uitsluitend) bedoeld voor professionele gebruikers die beschikken over voldoende kennis en ervaring om de Test te gebruiken en de testresultaten te interpreteren. 


7.2Pearson mag vooraf eisen stellen aan de kwalificaties en/of diploma’s waarover de Klant en/of Gebruikers van de Test dient te beschikken teneinde de Test te kunnen afnemen en gebruiken. Pearson is gerechtigd de dienstverlening te weigeren of te staken indien de Klant en/of de Gebruiker naar het oordeel van Pearson niet of onvoldoende heeft aangetoond over de vereiste kwalificaties en/of diploma’s te beschikken.


7.3Door de Test te bestellen garandeert de Klant dat hij gekwalificeerd is om de Test te gebruiken in overeenstemming met de door Pearson gestelde eisen. 


7.4De Test mag niet worden gebruikt anders dan door de Klant binnen zijn eigen organisatie en in overeenstemming met het afgenomen aantal indien van toepassing.  


7.5Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pearson mogen de Test(s) niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, vertaald, gedecompileerd, gewijzigd, aangepast, verminkt of op andere wijze worden veranderd. Gebruik van de Test(s) dient te allen tijde te geschieden conform de door Pearson aangegeven aanwijzingen.


Artikel 8 Betaling en incassokosten


8.1Indien de Klant een bestelling plaatst via de webshop, een online dienst afneemt of zich inschrijft voor een Training dient betaling te geschieden op de wijze zoals op de website is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een toegezonden factuur. De Klant stemt in met de ontvangst van een elektronische factuur. 


8.2Facturen van Pearson dienen door de Klant binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 


8.3De Klant heeft geen recht op enige aftrek, korting, verrekening of opschorting. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.


8.4Indien de Klant in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen termijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte daarvan.


8.5Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 


8.6Indien de Klant in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen jegens Pearson, is de Klant aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die Pearson maakt in verband hiermee. Indien het verzuim betrekking heeft op de betaling van een factuur worden de incassokosten berekend op basis van de daadwerkelijk door Pearson gemaakte kosten, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente, met een minimum van € 350,00. 


Artikel 9 Reclames en klachten


9.1De Klant is gehouden de geleverde fysieke Producten op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit, kwantiteit en juistheid van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. 


9.2De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen na levering van fysieke Producten die beschadigd zijn of die niet conform de bestelling van de Klant zijn geleverd te retourneren, bij  gebreke waarvan de Producten geacht worden te beantwoorden aan de overeenkomst en conform de hoeveelheid als vermeld op de pakbon dan wel de opdrachtbevestiging door de Klant te zijn ontvangen. Indien de Klant Producten wil retourneren dient hij gebruik te maken van het online retourformulier op de website van Pearson. Voor alle overige retourzendingen brengt Pearson de ten behoeve van de retourzending gemaakte administratiekosten in rekening.


9.3Ingeval van een - naar het uitsluitend oordeel van Pearson - tijdige en gegronde reclame van de Klant, is de verplichting van Pearson beperkt tot vervanging van de zaak dan wel restitutie van de aanschafprijs, e.e.a. naar keuze van Pearson.  De Klant heeft geen reclame recht als het Product is veranderd of gebruikt. 


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud


10.1Alle door Pearson geleverde Producten blijven eigendom van Pearson totdat de Klant alle verplichtingen uit alle met Pearson gesloten overeenkomsten is nagekomen.


10.2De Klant is niet bevoegd over de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te beschikken anders dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.


10.3Indien derden beslag leggen of rechten pretenderen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is de Klant verplicht Pearson zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.


10.4De Klant dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Pearson.


10.5Voor het geval dat Pearson haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu toestemming aan Pearson of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pearson zich bevinden en die zaken voor rekening van de Klant terug te nemen. 


Artikel 11 Opzegging


11.1Pearson kan de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder schadeplichtig te zijn, indien de Klant in staat van faillissement verkeert of het faillissement is aangevraagd of (voorlopige) surséance van betaling is verleend of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van de Klant of de Klant haar activiteiten staakt of wordt ontbonden of geliquideerd.


11.2Pearson kan de overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk opzeggen indien het Product waarop de overeenkomst (mede) betrekking heeft niet langer leverbaar is dan wel niet langer deel uit maakt van het assortiment van Pearson dan wel dit Product technisch niet meer ondersteund wordt. 


Artikel 12 Abonnementen 


12.1Tenzij anders overeengekomen wordt een door de Klant afgesloten abonnement na afloop van de overeengekomen looptijd telkens stilzwijgend verlengd met 12 maanden tenzij de Klant het abonnement tenminste 1 maand voor het einde van de lopende contractperiode schriftelijk heeft opgezegd.


Artikel 13 Bijzondere bepalingen Digitale Content


13.1Levering van Digitale Content geschiedt door levering ex warehouse van de materiële drager waarop de Digitale Content zich bevindt of, in geval van online beschikbaarstelling van de content, door de Klant (de mogelijkheid tot) toegang te geven tot de Digitale Content, al dan niet via een account of verificatiemiddel. 


13.2Indien de Klant een wederverkoper is en de Digitale Content niet voor zichzelf koopt, verkrijgt Klant een licentie ten behoeve van diens afnemer, de eindgebruiker. De licentie wordt rechtstreeks verleend door Pearson aan de afnemer van de Klant, de Klant verkrijgt geen licentie op eigen naam. De licentie aan de eindafnemer betreft een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content. 

Indien Klant de Digitale Content voor zichzelf afneemt verkrijgt de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content.


13.3Pearson of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. 


13.4De Klant mag door Pearson of haar licentiegever(s) aangebrachte beveiliging van Digitale Content niet verwijderen of ontwijken. Ook aangebrachte auteursrecht- of merkaanduidingen mogen niet worden verwijderd. 


13.5Pearson of haar licentiegever(s) mogen desgewenst de Digitale Content aanleveren in een vorm die alleen op bepaalde apparaten is te raadplegen dan wel mogen zij beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht en/of het aantal apparaten en/of type apparaten waarop Digitale Content kan worden geraadpleegd ter bescherming van hun rechten van intellectuele eigendom. Pearson is gerechtigd te bepalen of en in welke mate en onder welke voorwaarden Digitale Content mag worden ingebouwd in het systeem van de Klant. 


13.6De Klant dient zelf voor afname van een Product na te gaan of en er voor zorg te dragen dat de door hem gebruikte apparatuur en programmatuur en internetverbinding geschikt zijn voor gebruik van de Producten conform de gebruiksvoorwaarden. Pearson is niet verantwoordelijk voor de (functionering van de) infrastructuur en apparatuur van de Klant.


13.7De Digitale Content mag uitsluitend door de Klant worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en door het overeengekomen aantal Gebruikers en het overeengekomen gebruik. De Klant dient instructies van Pearson omtrent het gebruik op te volgen. Het is de Klant niet toegestaan Producten te (laten) gebruiken door anderen dan de Klant dan wel afnemers van de Klant binnen de door Pearson voorgeschreven gebruiksvoorwaarden. De Klant staat ervoor in dat degenen die de Producten gebruikt deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden naleeft.


13.8De Klant mag Digitale Content niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, samenvoegen met andere producten of reverse engineeren. 


13.9Voor Digitale Content geldt geen recht van retour of herroeping.


13.10Pearson staat er niet voor in dat Digitale Content continu beschikbaar is, dat de werking van de website c.q. applicaties ononderbroken of storingsvrij zal zijn, vrij van virussen of andere oorzaken die schade kunnen veroorzaken, dat de Producten geschikt zijn voor een bepaald doel, foutvrij zijn of fouten in programmatuur gecorrigeerd zullen worden. 


13.11Pearson is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Digitale Content tijdelijk niet beschikbaar is of uitvalt en de Klant heeft geen recht op korting of opschorting in geval van verminderde toegang tot of beschikbaarheid van digitale Producten. Pearson is nimmer verantwoordelijk voor het herstel van verloren of beschadigde data. 


13.12Pearson heeft het recht Digitale Content te wijzigen, te vervangen of nieuwe versies in gebruik te geven. Pearson heeft het recht de Digitale Content tijdelijk buiten gebruik te stellen als dit noodzakelijk is voor onderhoud, herstel van storingen of fouten, systeemaanpassingen of om veiligheidsredenen. 


13.13Pearson kan bepalen dat Digitale Content uitsluitend te gebruiken is met een door Pearson verstrekte toegangscode of door de Klant aangemaakte inlogcodes/account of een door de Klant aan te maken ID. Deze toegangs- c.q. inloggegevens mogen slechts worden gebruikt door de Klant zelf of door een door de Klant aan te wijzen persoon die werkzaam is binnen de organisatie van de Klant. Het is verboden de toegangscode of inloggegevens aan derden bekend te maken of door derden te laten gebruiken. De Klant die een Product afneemt en in dat verband een account aanmaakt garandeert dat de informatie die hij daarbij opgeeft volledig en correct is. De Klant vrijwaart Pearson tegen aanspraken terzake gebruik door derden die gebruik maken van inloggegevens van de Klant.  


13.14Pearson heeft het recht de Klant de toegang tot de Producten te ontzeggen indien de Klant in strijd handelt met zijn contractuele verplichtingen. 


13.15De Klant is ervoor verantwoordelijk dat gegevens worden opgeslagen met inachtneming van de wettelijke regels.  


Artikel 14 Aansprakelijkheid


14.1Voor zover Pearson diensten verleent geldt dat Pearson de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen zal verrichten zonder daarmee geacht te worden een resultaatsverbintenis op zich te hebben genomen.


14.2Pearson is niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een tekortkoming, onrechtmatige daad of enige andere grond anders dan bepaald in het navolgende. 


14.3De totale aansprakelijkheid van Pearson uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het factuurbedrag van de factuur voor de Producten c.q. het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 15.000.


14.4De aansprakelijkheid van Pearson is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Pearson wordt uitbetaald.


14.5Het bepaalde in artikel 14 lid 2 t/m 4 geldt niet indien aan de zijde van Pearson sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 


14.6Pearson is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


14.7Pearson is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van ondeugdelijk c.q. onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, opslag of bewerking van de Producten, of door gebrekkig onderhoud van de Producten of door verkeerd gebruik van de Producten of gebruik niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor het Product bestemd is.  


14.8Pearson is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, waaronder, zonder beperking, een onderbreking van de dienst, vertragingen, de aanwezigheid van een virus, (een poging tot) misbruik via phishing (of op andere wijze), verduistering of diefstal van informatie, noch voor externe toepassingen zoals banners en hyperlinks, of advertenties van derden op de website van Pearson.


14.9De Klant vrijwaart Pearson tegen aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de Klant toerekenbaar is alsmede tegen aanspraken van derden in verband met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de Producten.


14.10Pearson, licentiegevers en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies die in de Producten is vervat en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De Klant wordt geacht over voldoende professionele kennis en ervaring te beschikken om de in de Producten vervatte informatie te gebruiken en te controleren. 


14.11Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval de Klant niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst merkbaar heeft geopenbaard de schade schriftelijk en onderbouwd aan Pearson heeft gemeld. 


Artikel 15 Overmacht


15.1Pearson is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


15.2Onder overmacht worden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in ieder geval begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pearson geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pearson niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pearson, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, waterschade, exportbelemmeringen, pandemie, stroomstoringen, technische  storingen met (tele)communicatie, internet en computersystemen, en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.


15.3Pearson heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Pearson haar verbintenis had moeten nakomen.


15.4Pearson kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Pearson gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. 


15.5Voor zoveel Pearson ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar  verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pearson gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 


Artikel 16 Intellectuele eigendom 


16.1De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op de Producten en/of gebruikten behoeve van de Producten berusten bij Pearson en/of haar licentiegevers. Pearson kan gebonden zijn aan licentievoorwaarden van licentiegevers.


16.2Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson door Pearson aan de Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Producten of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, verveelvoudigen, openbaarmaken, vertalen, reproduceren, decompileren, samenvoegen met andere producten of reverse engineeren, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. 


16.3Het is de Klant niet toegestaan om eventuele gebruiksrechten die zij van Pearson verkrijgt geheel of gedeeltelijk over te dragen dan wel (sub)licenties te verstrekken. 


16.4De overeenkomst met de Klant voorziet op geen enkele wijze in een overdracht van enig (intellectueel) eigendomsrecht van Pearson op de Klant.


16.5Alle door Pearson verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (digitale) bestanden blijven eigendom van Pearson. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de Klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pearson worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


16.6Indien de Klant inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van Pearson en/of licentiegevers en/of in strijd handelt met haar verplichtingen zoals aangegeven in de voorgaande leden verbeurt de Klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van EUR 25.000 per inbreuk, onverminderd het recht van Pearson om daarnaast schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.  


Artikel 17 AVG


17.1Pearson kan in het kader van de aanbieding of levering van Producten persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van (werknemers en/of klanten van) de Klant verwerken. 


17.2Pearson zal persoonsgegevens van de Klant uitsluitend verwerken ten behoeve van het leveren van de  Producten aan de Klant en in overeenstemming met de eisen die de wet stelt. Pearson zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Klant geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden. 


17.3  Het Privacy Statement van Pearson is gepubliceerd op haar website. 


17.4Indien Pearson optreedt als verwerker en geen separate verwerkersovereenkomst met de Klant is gesloten, geldt het bepaalde in dit artikel 17 als verwerkersovereenkomst. 


17.5Pearson zal persoonsgegevens die ten behoeve van de Klant worden verwerkt adequaat beveiligen en passende technische en organisatorische maatregelen treffen, passend bij de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.


17.6Pearson is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Pearson zal met eventuele subverwerkers de nodige afspraken maken over het verwerken van persoonsgegevens opdat de verwerking door de sub-verwerker aan het bepaalde in de wet voldoet. 


17.7Pearson zal er voor zorgen dat personen die gemachtigd zijn tot het verwerken van de persoonsgegevens van de Klant zich verbonden hebben om vertrouwelijkheid in acht te nemen en zij uitsluitend persoonsgegevens zullen verwerken ter uitvoering van de overeenkomst met de Klant.  


17.8Pearson zal de Klant waar mogelijk bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens  verplichtingen uit hoofde van de AVG en alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de verplichtingen aan te tonen.


17.9Pearson zal bij het einde van de overeenkomst op verzoek van de Klant de verwerkte persoonsgegevens wissen of terugbezorgen aan de Klant, tenzij Pearson wettelijk tot opslag van de persoonsgegevens is verplicht. 


Artikel 18 Geheimhouding 


De Klant zal alle informatie over de bedrijfsvoering van Pearson die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt geheimhouden en deze informatie alleen gebruiken voor zover nodig in het kader van de afgenomen Producten. De Klant zorgt ervoor dat personen die voor de Klant werkzaam zijn en toegang hebben tot vertrouwelijke informatie gebonden zijn aan een geheimhoudingsverplichting.


Artikel 19 Geschillen


De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft Pearson tevens het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Pearson en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Online Dispute Resolution

Indien u een klacht heeft in relatie tot een aankoop of een dienst van Pearson, gelieve deze per e-mail te sturen naar info-nl@pearson.com. Wanneer uw klacht niet wordt afgehandeld volgens onze bovestaande leveringsvoorwaarden, gelieve dan de link "ODR" te volgen onderaan deze website. Deze link verwijst naar een website van de Europese Commissie, die informatie geeft aan consumenten over Online Dispute Resolution en het ODR platform.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top