Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Gedragscode Pearson

In deze Code staan de principes beschreven die we bij ons werk binnen Pearson navolgen. Indien u bij ons werkt, ongeacht of u voltijds of in deeltijd werkt, een partner of leverancier bent, is dat op u van toepassing. U dient de Code na te leven en u dient elk jaar uw belofte tot naleving te hernieuwen, zodat u er steeds aan herinnerd wordt hoe belangrijk de Code voor ons is.

1. Mensen

• Wij denken dat ons bedrijf mensen van verschillende achtergronden en met verschillende standpunten in dienst zou moeten hebben. Als we dus iemand bij Pearson in dienst nemen, kiezen we de beste kandidaat, zonder rekening te houden met diens geslacht, leeftijd, ras, nationale afkomst, godsdienstige overtuiging, handicap of seksuele geaardheid. We passen diezelfde norm toe bij het kiezen van leveranciers, partners en iedereen waar we zaken mee doen.

• Mensen die bij ons werken, kunnen een gepaste betaling verwachten voor het uitvoeren van hun werk en speciale beloningen voor buitengewoon werk. Ze kunnen ook andere dingen verwachten, namelijk opleiding, feedback, een prettige werkplaats die vrij is van pesterij, intimidatie of vriendjespolitiek en waar respect heerst voor hun privacy, waardigheid en leven buiten het werk om.

• We doen ons best eerlijk en openhartig te communiceren met iedereen die een belang heeft in ons bedrijf, waaronder collega's, leveranciers, klanten en aandeelhouders.

2. Het bedrijf

• We streven ernaar conflicten te vermijden tussen de belangen van het bedrijf en onze eigen, persoonlijke belangen.

• Als zelfstandige individuen concurreren we niet met activiteiten of zakelijke activiteiten van het bedrijf, direct noch indirect, en evenmin gebruiken we de hier verworven kennis om iemand anders te helpen met het bedrijf te concurreren.

• We doen geen persoonlijke investeringen die ons zakelijk inzicht zouden kunnen beïnvloeden. We hebben bijvoorbeeld geen persoonlijke belangen in bedrijven die concurreren of zaken doen met Pearson, tenzij we dit belang bekendgemaakt hebben aan de raad van bestuur of het management van Pearson en die dat goedgekeurd hebben. (Het gaat hierbij niet om het bezitten van kleine hoeveelheden aandelen in beursgenoteerde bedrijven.)

• We doen geen zaken namens Pearson met een bedrijf waarbij wijzelf, of leden van onze familie, baat kunnen hebben.

• We werken niet met leveranciers of derden op manieren die onze prestatie of ons oordeel over de zakelijke activiteiten van Pearson zouden kunnen beïnvloeden.

• We behandelen bedrijfseigendommen alsof ze van onszelf zijn, maar we houden in gedachten dat ze dat niet zijn. We zorgen er goed voor en dat ze niet gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden, behalve in speciale omstandigheden en met toestemming.

• We zijn heel voorzichtig met bedrijfsplannen en -informatie die we tijdens ons werk te weten komen en we maken dat soort materiaal niet bekend aan mensen buiten of binnen het bedrijf, tenzij het noodzakelijk is en we toestemming hebben om dat te doen.

• Wanneer we van de pers een verzoek om informatie over de zakelijke activiteiten van het bedrijf ontvangen, geven we dat door aan de afdeling communicatie. We geven nooit zelf antwoord, tenzij de afdeling communicatie ons vraagt dat te doen.

• We letten er zorgvuldig op dat we boeken en gegevens bijhouden die onze zakelijke transacties eerlijk weergeven zoals ze zich voordoen. We verbergen of verwarren onze documenten op geen enkele wijze. We doen geen valse of misleidende boekingen. We nemen de door ons aangebrachte beleidslijnen inzake financieel beheer serieus.

3. Leveranciers, medewerkers en andere partners

• We beschouwen onze leveranciers als partners en verwachten dat zij een eerlijke winstmarge hebben wanneer ze zaken met ons doen. We proberen hen gelijk te behandelen op grond van objectieve criteria zoals prijs en kwaliteit en van immateriële criteria zoals hun integriteit en betrouwbaarheid.

• We nemen geen geschenken of fooien aan van huidige of potentiële leveranciers of van andere partijen die geïnteresseerd zijn om zaken met ons te doen of onze voorkeur te genieten om persoonlijke of commerciële redenen. Evenzo geven we nooit geld of geschenken om invloed voor onszelf of voor Pearson te verkrijgen.

• Geschenken of entertainment van kleine waarde mogen gegeven en aangenomen worden in omstandigheden waarin ze op dezelfde wijze beantwoord kunnen worden en waarin ze ons of het bedrijf niet in opspraak brengen en op voorwaarde dat ze bekend worden gemaakt.

 • We respecteren alle octrooien, handelsmerken, auteursrechten, eigendomsrechtelijke informatie en handelsgeheimen, evenals de geheimhouding van iedereen met wie we zaken doen.

 4. Klanten

 • Het belangrijkste dat we voor onze klanten kunnen doen, is producten en diensten aanbieden die consequent superieur zijn.

 • Wanneer klanten vragen stellen of verzoeken of klachten indienen, gaan we er aanvankelijk van uit dat alles wat zij zeggen juist is. Ons antwoord is altijd snel, genereus, vriendelijk en het lost de situatie op. We geven de klant of iemand anders nooit de schuld van problemen en we behouden (en gebruiken) altijd ons gevoel voor humor.

 • Wanneer we adverteren of proberen een zakelijk contract te verkrijgen, zijn we trouw aan ons woord tot in de kleinste details.

 5. Overheden en wetten

 • We leven de wetten en regelgevingen na van elk land waarin we zaken doen en we zoeken of geven geen invloed in ruil voor beloften, geschenken of andere aansporingen, wat het plaatselijke zakelijke gebruik ook moge zijn.

 • We leven de effectenwetten na en handelen uitsluitend tijdens “open periodes”, of wanneer een transactie goedgekeurd is, in aandelen van Pearson of aandelen van andere beursgenoteerde bedrijven onder beheer van Pearson. We gebruiken nooit bedrijfsinformatie die niet openbaar gemaakt is, noch ten bate van onszelf noch ten bate van anderen.

 • Ons bedrijf is niet partijgebonden. We doen wel schenkingen aan een serie van onderwijsdoelen of doelen die met vrijheid van meningsuiting te maken hebben, maar we doen geen schenkingen die als groot genoeg beschouwd kunnen worden om van wezenlijk belang te zijn voor de betrokken persoon of organisatie. We doen geen schenkingen zonder eerst overleg te plegen met onze contactpersoon voor overheidsrelaties, om ervoor te zorgen dat ze overeenstemmen met deze principes.

 • We proberen altijd om billijk en eerlijk te concurreren en daarbij alle toepasbare concurrentiewetten in acht te nemen.

 6. Onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij

 • Bij veel van onze zakelijke activiteiten is het belangrijk dat we het vertrouwen behouden van het publiek: als en uitgever van onderwijsmateriaal en als een diensten verlenend bedrijf met de verantwoordelijkheid om het doel van leren te dienen; als een uitgever van kranten- en informatie die zich erop toelegt onpartijdig verslag van gebeurtenissen te doen; als een bedrijf dat de redactionele onafhankelijkheid van auteurs en uitgevers waar dan ook beschermt. Dit vertrouwen van het publiek is een van de dingen die ons bedrijf karakteriseren en we zullen het tegen elke prijs hooghouden.

 • We proberen zowel tijd als geld te geven aan de belangengemeenschappen waarin we zaken doen, via onze liefdadigheidsdonaties en sponsorschappen en door onze collega's aan te moedigen en in staat te stellen om vrijwillig tijd te besteden aan goede doelen die zij steunen.

 • We verzetten ons tegen illegale of onmenselijke arbeidsomstandigheden en we verwachten van onze partners en leveranciers dat zij dat ook doen.

 • We steunen de universele rechten van de mens, inclusief gelijke arbeidskansen, vrijheid van meningsuiting en vereniging, cultureel, economisch en maatschappelijk welzijn.

 • We proberen te werken op een manier die rekening houdt met het milieu en om de impact van onze producten op het milieu te minimaliseren.

 • We verwachten dat onze leveranciers en medewerkers zich aan deze zelfde wettelijke en sociale verantwoordelijkheden houden om zaken te doen met ons.

 Contactpersonen:

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top