WISC-III-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-III


Let op! De opvolger van de WISC-III-NL, de WISC-V-NL, is inmiddels beschikbaar.
 


Auteur: D. Wechsler.
Nederlandse bewerking: W. Kort, M. Schittekatte, M. Bosmans, E.L. Compaan, P.H. Dekker, G. Vermeir & P. Verhaeghe

Een IQ test voor kinderen van 6-17 jaar met normen voor het hele Nederlandse taalgebied.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

WISC-III-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-III


Let op! De opvolger van de WISC-III-NL, de WISC-V-NL, is inmiddels beschikbaar.
 


Auteur: D. Wechsler.
Nederlandse bewerking: W. Kort, M. Schittekatte, M. Bosmans, E.L. Compaan, P.H. Dekker, G. Vermeir & P. Verhaeghe

Een IQ test voor kinderen van 6-17 jaar met normen voor het hele Nederlandse taalgebied.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Productline
Cognition/Neurobehavioral
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie, Onderwijs
Doelgroep
Children
Toepassingsgebied
Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten
Kwalificatieniveau
B
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

• De Wechsler IQ test voor kinderen van 6-17 jaar
• Normen voor het gehele Nederlandse taalgebied
• Herziene handleiding 2005

Doel
Het bepalen van de algemene intelligentie.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.

Beschrijving
De WISC-III-NL is een bewerking van de Engelstalige WISC-III (1992), de tweede herziening van de Wechsler Intelligence Scale for Children (1949). De WISC-III-NL omvat 13 subtests, gegroepeerd als Verbale en Performale subtests. Eén subtest is aanvullend en twee subtests zijn optioneel.
1. Onvolledige Tekeningen
2. Informatie
3. Substitutie
4. Overeenkomsten
5. Plaatjes Ordenen
6. Rekenen
7. Blokpatronen
8. Woordkennis
9. Figuur Leggen
10. Begrijpen
11. Symbolen Vergelijken (optionele subtest)
12. Cijferreeksen (aanvullende subtest)
13. Doolhoven (optionele subtest)

De Verbale en Performale subtests worden afwisselend aangeboden om de aandacht van het kind tijdens de testafname zo goed mogelijk vast te houden.

Normering
De normen van de WISC-III-NL zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van 1239 kinderen uit Vlaanderen en Nederland verdeeld over elf leeftijdsgroepen. De verhouding Vlaamse en Nederlandse kinderen is naar rato van de bevolkingsomvang. In de steekproef is rekening gehouden met geslacht, opleidingsniveau, culturele achtergrond, regionale herkomst en bevolkingsdichtheid.

Scoring
De test leidt tot drie IQ scores en drie factorscores.
De IQ scores zijn: 1. Totaal IQ, 2. Verbaal IQ en 3. Performaal IQ.  
De factorscores zijn: 1. Verbaal begrip, 2. Perceptuele Organisatie en 3.Verwerkingssnelheid.

Afname
Individueel via de pen-en-papiermethode of via Q-interactive. De afname duurt ongeveer 75 minuten.


Jaar van uitgave
2005

Cumulatieve percentages steekproef verschillen VIQ-PIQ en factorscores

Klik hier om te downloaden

Tijdens de cursus zal er veel worden geoefend met afname, scoring en interpretatie tegen de achtergrond van verantwoord testgebruik. De subtests worden qua meetpretentie, toepassing en gebruik besproken, waarbij de valkuilen in worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Meer informatie...

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Mag je na 1 jaar hertesten of moet hiervoor een periode van minimaal 2 jaar in acht genomen worden?
37
Is deze test, gezien de verbale onderdelen met open vragen, waarin afstemming gevraagd wordt tussen de geteste en tester, geschikt voor kinderen met ASS?

94
Kan bij de IQ scores (TIQ, VIQ en PIQ een referentieleeftijd berekend worden?
Zo ja, hoe doe je dat?
88
Een dyslectisch kind maakt op school gebruik van zogenaamde opzoekboekjes
(rekenen + spelling). Mag er bij de WISC (onderdeel rekenen) gebruik gemaakt worden van een opzoekboekje (hoewel dit de tijd niet ten goede komt)?
363
Wat is de IQ factor en percentiel score van iemand die een totale score heeft van 153?
De tabel (D4) gaat tot een maximum somscore van 152.
Alvast bedankt.

395
In de handleiding lijkt het alsof men bij het onderdeel Symbool Vergelijken, 2 keer de fouten rekent: Stel een kind maakt in totaal 29 items en heeft daarvan 4 fout, dan is het aantal goed gemaakte items 25 en moet men daar nogmaals de 4 fouten aftrekken voor de ruwe score op dit onderdeel; deze is dan dus 21. Klopt dit wel of interpreteer ik de handleiding verkeerd?
511
Kan je de WISC-III kopen als orthopedagoog en dus zonder BIG registratie? Ik had begrepen dat het afnemen van de WISC door een orthopedagoog gedaan mag worden maar nu zie ik dat de WISC kopen alleen kan met BIG registratie klopt dat? Zo ja hoe kan dit?
483
Wat zijn de ervaringen met de verkorte versie van de WISC en hoe lang duurt afname van de verkorte versie?
494
Kunnen de ruwe scores van de WISC-III-NL via scoreprogramma P2O worden verwerkt? Zo niet, wanneer is dit mogelijk? Andere alternatieven. We willen graag dezelfde standaarduitdraai zoals de WAIS-IV-NL

dank voor advies

TalentMove
498
Het gaat om de WISC III, bij bijvoorbeeld de subtest Rekenen. Daar geldt de afbreekregel (na 3 opeenvolgende foute antwoorden) en de omkeerregel (als één van de 2 eerst aangeboden vragen fout is, in omgekeerde volgorde terugkeren tot 2 opeenvolgende juist zijn).
Stel, de volgende situatie.

7jarig kind (begint dus bij opgave ) beantwoordt vraag 5 juist, maar vraag 6 fout.
5 J
6 F

In dit geval moet je dus omkeren, naar 4. Als het kind vraag 4 fout heeft, is het eenvoudig, dan ga je nog verder tot er 2 opeenvolgende fout zijn.
Het probleem is echter, als vraag 4 juist is. Dan zijn er namelijk 2 opeenvolgende juiste antwoorden gegeven (4 en 5). Moet je dan al meteen verdergaan naar 7? Of telt 5 niet mee als correct antwoord? Dan zou immers vraag 3 ook juist moeten zijn voor je naar vraag 7 gaat.
3 (J?)
4 J
5 J
6 F

Hetzelfde probleem heb je ook met de afbreekregel in deze situatie. Stel, terug een 7 jarig kind, dus start bij opgave 5.
5 J
6 F
Omkeerregel, want 6 is fout.
2 J
3 J
4 F
5 J
6 F
Opgaven 2 en 3 waren juist, dus je gaat verder met opgave 7. Maar stel dat dan dit zou gebeuren:
2 J
3 J
4 F
5 J
6 F
7 F
8 F
Geldt hier nu de afbreekregel? Je hebt hier namelijk 3 opeenvolgende (6 7 8) fouten. Telt dat als ze niet effectief na elkaar werden afgenomen? Na 6 werd immers eerst 4 3 2 opgelost, voor dat men naar 7 ging.

Hopelijk kan iemand me helpen!
478
Is de score ook afhankelijk van de tijd die het kind erover doet?
549
Kunnen de Puzzels van de WISC-III ook afzonderlijk besteld worden?
706
Mag een kind bij het onderdeel Doolhoven eerst met zijn vinger de hele route gaan uitzoeken alvorens te gaan tekenen?
681