Nieuwsbrief Mei 2013

Introductie

Wij hebben naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief zeer veel positieve reacties ontvangen. Daarom treft u hierbij onze tweede nieuwsbrief. Zoals u merkt is deze nieuwsbrief (PDF) digitaal verschenen en ook de komende nieuwsbrieven zullen digitaal verschijnen. 

Over Pearson

Pearson Academy

Pearson Academy is een nieuw onderdeel van Pearson dat zich richt op trainingen, workshops, themadagen en andere bijeenkomsten.

Inhoudelijk zullen de activiteiten van Pearson Academy aansluiten bij de tests en boeken die worden uitgegeven. De wetenschappelijke achtergronden en kwaliteit worden benadrukt waarbij de vertaalslag naar de praktijk niet wordt vergeten.

Dit klinkt natuurlijk heel mooi, maar wat betekent dit concreet? We hebben een website waarop bestaande en nieuwe klanten het aanbod kunnen vinden. Naast alle nodige relevante informatie over de training of het congres zoals programma, data, accreditatie, trainer etc. willen we met deze website toegankelijk, proactief en klantgericht zijn. We willen graag gezien worden als kennispartner. Het is ook de bedoeling dat deelnemers, trainers en wellicht auteurs elkaar kunnen vinden via de Academy voor informatie-, kennis- en ervaringsuitwisseling. Daarnaast zullen er ook filmpjes, webinars en in de toekomst online trainingen te vinden zijn.

Er wordt nu hard gewerkt aan de website, het is de bedoeling deze vlak voor de zomer te lanceren. Mocht u nog suggesties hebben om ons aanbod te vergroten of te verdiepen, neem dan gerust contact op met:

Caroline van Egmond via 020-5815500 of training-nl@pearson.com


Actueel

Nieuwe publicaties

Hier vindt u een overzicht van de instrumenten en boeken die het afgelopen half jaar zijn verschenen.

Instrumenten:

Raven SPM Verkorte versie 

 Onder de vlag van TalentLens is deze maand de Raven SPM Verkorte versie op de markt gekomen. Deze cognitieve capaciteitentest meet het logisch redeneervermogen van volwassen personen, zonder gebruik te maken van taal.

De test geeft een indicatie van de kans op succes in posities, waarbij met name helder en accuraat denken, het vaststellen en beoordelen van problemen en de mogelijke oplossingen aan de hand van alle beschikbare informatie, nodig is. De test kan worden ingezet voor ontwikkel,- loopbaan-, en selectievraagstukken en richt zich hiermee op Arbeids & Organisatiepsychologen en HR professionals.

Zowel afname als scoring van de Raven vindt plaats via het online testplatform van TalentLens. De test is voorzien van een uitgebreide normering voor de Nederlandse en Vlaamse beroepsbevolking, uitgesplitst naar de opleidingsniveaus laag, midden en hoog.


PfPI staat voor Personality for Professionals Inventory en is een persoonlijkheidsvragenlijst die in HR vraagstukken kan worden ingezet. De PfPI beschrijft de positie van een kandidaat op een aantal persoonlijkheidstrekken met specifieke relevantie voor de werkcontext. De PfPI meet die werkrelevante trekken die in selectievraagstukken en loopbaanbegeleiding belangrijk zijn. Daarnaast wordt ook voorzien in een beschrijving van de kandidaat in termen van de Big Five dimensies; te weten Emotionele stabiliteit, Extraversie, Openheid voor ervaringen, Altruïsme en Consciëntieusheid.

De PfPI heeft een toegepast en doelgericht karakter en meet de persoonlijkheid van een kandidaat op de werkvloer aan de hand van een beperkte itemset. Belangrijke uitgangspunten bij de constructie van de PfPI waren:

- de instructies verwijzen naar hoe men zich doorgaans in werksituaties gedraagt

- de itemset is werkgerelateerd

- de items kunnen gegroepeerd worden tot persoonlijkheidstrekken met relevantie voor het verklaren van werkgedrag en –prestaties

De PfPI wordt online afgenomen en biedt een rapport waarin de scores op 21 persoonlijkheidstrekken en de 5 dimensies van de Big Five grafisch worden weergegeven. Daarna volgt een tekstuele beschrijving van de kandidaat op alle 21 persoonlijkheidstrekken en op de vijf dimensies van de Big Five

Boeken:


Geen gevecht, geen gebijt, geen gegil
Het bevorderen van positief gedrag bij mensen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen
Bo Hejlskov Elvén; voor de Nederlandse markt bewerkt door Ina van Berckelaer-Onnes

Vechten, bijten, gillen en andere uitdagende gedragingen worden vaak veroorzaakt door een inadequate omgeving of onrealistische eisen. Met een degelijke theoretische onderbouwing en een heldere en tevens nuchtere benadering laat Bo Hejlskov Elvén in deze praktische gids zien dat probleemgedrag van mensen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen aanzienlijk kan worden verbeterd door deze probleemgebieden te signaleren en te analyseren.

Dit boek is van grote waarde voor iedereen die probeert het moeilijk verstaanbare en onproductieve gedrag van mensen met ontwikkelingsstoornissen te begrijpen en op een positieve wijze te benaderen, zowel thuis als in een zorginstelling.

Psychologie van het uiterlijk
Tevreden met het uiterlijk, maar de perfectie lokt
Liesbeth Woertman

Zijn mooie mensen gelukkig? Is het belangrijk dat wij mooi zijn of dat anderen ons mooi vinden? Wat is een mooi uiterlijk eigenlijk? De strijd tegen veroudering verliezen we allemaal. De strijd om geluk hoeven we niet te verliezen. Woertmans nieuwste boek is een hoopvol boek. Geluk is niet te koop in potjes, maar ontstaat door het aangaan van betekenisgevende verbintenissen met liefdevolle anderen. Liesbeth Woertman maakt duidelijk dat ons zelfbeeld bestaat bij de gratie van anderen: zonder ‘spiegel’ geen zelfbeeld. Woertman kiest in haar boek niet alleen voor de psychologische invalshoek, maar gebruikt ook filosofische, biologische en sociologische inzichten.

Hoogbegaafde pubers
Onderweg naar hun toekomst
Janneke Breedijk en Noks Nauta

In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord. Ze vertellen over hun leven thuis en op school, hun ervaringen met of juist zonder vrienden, hun idealen en dromen. In elf hoofdstukken willen de auteurs hoogbegaafde jongeren (in de tienerleeftijd) en hun ouders bereiken met ervaringen en informatie. Deze verhalen kunnen daarnaast ook voor leraren, psychologen en artsen van grote waarde zijn, waardoor zij in hun werk deze jongeren (eerder) herkennen en beter met hen kunnen omgaan.

Handboek EMDR (6e herziene druk)
Een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma
Ad de Jongh en Erik ten Broeke

Van het Handboek EMDR zijn inmiddels meer dan 10.000 exemplaren over de toonbank gegaan!

Het Handboek EMDR is hèt Nederlandstalige leerboek voor de clinicus die zich wil bekwamen in de toepassing van emdr. Het boek beoogt psychologen, psychiaters en andere erkende specialisten in de ggz een helder en uitgebreid kader te verschaffen omtrent de wijze waarop emdr in de dagelijkse praktijk kan worden uitgevoerd. Het boek gaat uitvoerig in op de indicatiestelling voor emdr en beschrijft alle stappen van het emdr-basisprotocol op gedetailleerde wijze, aangevuld met praktische tips en geïllustreerd door talloze praktijkvoorbeelden.

Praktijkboek EMDR (3e herziene druk)
Casusconceptualisatie en specifieke groepen
Erik ten Broeke, Ad de Jongh en Hans-Jaap Oppenheim (red.)

Wat in het Handboek EMDR ontbreekt is informatie over de behandeling van lastige problematiek en ernstig beschadigde patiënten.

Het Praktijkboek EMDR voorziet in deze lacune. Het is daarmee het boek waarmee de vele toepassingsmogelijkheden van deze methode op heldere wijze worden beschreven,

Het boek is daarmee een must voor iedere behandelaar in de GGZ die de volledige reikwijdte van EMDR wil leren gebruiken.

RET-jezelf (10e herziene druk)
Verstandig omgaan met problemen
Jan Verhulst

RET-jezelf is een wegwijzer voor iedereen die meer zicht wil hebben op de manier waarop hij nadenkt over problemen. Ook wordt duidelijk hoe onze manier van denken invloed heeft op het al dan niet vinden van een oplossing voor problemen. In deze tiende druklegt Jan Verhulst in het nawoord een verband tussen de RET en de analytische vorm van meditatie. Het is zijn stellige overtuiging dat de lezer die zich diepgaander wil bekwamen in het toepassen van de technieken van de RET, daarmee een zeer waardevol middel wordt aangereikt.

De onverbrekelijke band(10e herziene druk)
Inleiding & ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy
Annelies Onderwaater

In deze licht gewijzigde achtste druk worden met praktijkvoorbeelden de grondbegrippen van de theorie van Ivan Boszormenyi-Nagy toegankelijk gemaakt en in een ruimer theoretisch kader geplaatst. Actuele thema’s komen aan bod zoals de manier waarop men omgaat met seksueel misbruik, adoptie, scheiding, familiebreuken maar ook hoe problematische gezinsherhalingen door de generaties heen kunnen worden doorbroken. Het belang van boosheid als kracht wordt behandeld evenals de contextuele relatietherapie en de samenhang met een aantal andere therapieën zoals de narratieve therapie. ‘Ontschuldiging’ als contextuele interventie wordt nader uitgewerkt en vergeleken met ‘vergeving’. De onderwerpen worden verhelderd door casuïstiek.

Ook voor niet-hulpverleners die geïnteresseerd zijn in de onverbrekelijke levenslange band tussen ouders en kinderen, kan dit een interessant en leerzaam boek zijn.

Boeken verwacht in de zomer 2013

Leven met sensaties (1e druk)
Begrijp je zintuigen
Winnie Dunn

Oplossingsgerichte vragen (3e herziene druk)
Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering
Fredrike Bannink

Taalstoornissen bij meertalige kinderen (2e herziene druk)
Diagnose en behandeling
Manuela Juliën


Lopende projecten

ZAREKI-R-NL, verwacht najaar 2013

Dit is een screener voor ernstige rekenproblemen en dyscaluclie die Q3 van 2013 zal verschijnen. Hij is geschikt voor leerlingen uit groep 5 tot en met de tweede klas van de middelbare school.

Sensory Profile, herziene Nederlandse editie (SP-NL), verwacht najaar 2013

Gestandaardiseerd instrument om kinderen (4-12 jaar) te screenen op problemen op het gebied van de sensorische informatieverwerking. Deze herziening bevat een nieuwe theorie en Nederlandse normen.

Comprehensive Aphasia Test - Nederlandse versie (CAT-NL), verwacht najaar 2013

De CAT onderzoekt het taalvermogen van mensen met verworven afasie.

De test is ontwikkeld voor gebruik:

· als diagnostisch instrument: om de aard en de ernst van de problematiek te bepalen en de richting en de stappen voor (stoornisgerichte) behandeling aan te geven

· als basis en richtlijn voor verdere diagnostiek

· als evaluatie-instrument

De CAT geeft criteria voor de prestaties van de patiënt op het gebied van cognitie en taalvaardigheid door middel van cut-off scores, op subtestniveau en op domeinniveau.


Hulp bij projecten

Bij Pearson wordt veel van de dataverzameling vanuit onze eigen organisatie georganiseerd en gecoördineerd. Dit noemen wij sampling. Sampling is een moeilijk, kostbaar en lang proces binnen de ontwikkeling van een test. Voornamelijk het vinden van alle en de juiste respondenten is kostbaar en tijdrovend. Daarom kunnen we bij de dataverzameling voor instrumenten uw hulp goed gebruiken.

Als u werkzaam bent op het gebied van onderwijs, gezin en ontwikkeling, psychodiagnostiek, spraak en taal, talent (hr) zijn er verschillende mogelijkheden om mee te werken aan onderzoeken van Pearson.

Als u zich aanmeldt als samenwerkingspartner, nemen wij uw gegevens op in ons partnerbestand. Wanneer er een onderzoek van start gaat, en de doelgroep van uw instelling/organisatie is dezelfde als die van onze onderzoeksgroepen, krijgt u van ons een uitnodiging per e-mail om mee te werken aan het onderzoek.

Uitgangspunt van de samenwerking is de dataverzameling voor een (nieuw) instrument. Bijvoorbeeld bij instrumenten met als onderzoeksdoelgroep kinderen, werken we graag samen met scholen. Bij spraak en taal instrumenten werken we graag samen met logopedisten. Maar we werken ook samen met organisaties als ziekenhuizen, reïntegratiebureaus, etc. Wanneer u geïnteresseerd bent om mee te werken aan een onderzoek, maken wij een samenwerkingsvoorstel op basis van de door u aangegeven mogelijkheden en leggen deze aan u voor. U bent nooit verplicht om mee te werken aan een onderzoek.

Waarom?

• meewerken aan de kwaliteit van een instrument
• als één van de eerste personen werken met een nieuw instrument
• ervaring opdoen met testontwikkeling en onderzoek
• vergoeding per afname

Momenteel zijn wij op zoek naar respondenten voor de BDI; een test voor depressie.


Auteur/bewerker aan het woord


Ik ben …

Filip De Fruyt, gewoon hoogleraar Differentiële Psychologie en Persoonlijkheidsonderzoek verbonden aan de Universiteit Gent. Mijn onderzoek beslaat een relatief breed terrein omvattende algemene en maladaptieve trekken, hun structuur en ontwikkeling, cross-culturele manifestaties van persoonlijkheid en toegepaste persoonlijkheidspsychologie.

Bij welke uitgave ben ik betrokken …

Samen met collega Jean-Pierre Rolland heb ik de Personality for Professionals Inventory (kortweg PfPI) ontwikkeld, een persoonlijkheidsvragenlijst welke specifiek is geconstrueerd voor gebruik in de Human Resources markt. De lijst meet 21 persoonlijkheidstrekken die nuttig zijn om gedrag op de werkvloer te begrijpen en gedragstendenzen in een werkcontext te voorspellen. Daarnaast wordt ook voorzien in een beschrijving op de Big Five dimensies. De PfPI is inzetbaar in selectie, maar ook zeer geschikt voor ontwikkel- en coachingdoeleinden. Er wordt voorzien in een bevattelijke rapportage en er zijn een aantal voorbeelden uitgewerkt in de handleiding.

We hebben de lijst nu net op de Nederlands/Vlaamse markt geïntroduceerd via een aantal druk bijgewoonde sneak-previews in Amsterdam en Antwerpen, en afgaande op de vele positieve reacties, lijkt het er op dat de PfPI goed wordt onthaald.

Wat zijn de meest in het oog springende ontwikkelingen binnen mijn

vakgebied …

Binnen het toegepaste terrein heeft men de afgelopen jaren een aantal interessante pistes bewandeld om de predictieve validiteit van persoonlijkheidsonderzoek op te drijven, o.a. door het inlassen van een work-frame bij het invullen van de vragenlijst, het inschakelen van extra beoordelaars (vb. collega’s of supervisoren) en meer aandacht voor maladaptieve trekken. Er zit veel potentieel in deze ideeën en we proberen met onze onderzoeksgroep van de UGent een actieve bijdrage tot dit terrein te leveren

 

Medewerker aan het woord


Ik ben …

Caroline van Egmond, product manager Pearson Academy

Ik besteed veel tijd aan …

De afdeling trainingen, ik ben een jaar geleden bij Pearson begonnen. Daarvoor heb ik 8 jaar trainingen en evenementen voor registeraccountants georganiseerd vanuit de beroepsorganisatie. Bij Pearson is een hele nieuwe, interessante wereld voor me open gegaan waar ik me erg thuis voel.

Het leukst vind ik …

De afwisseling in het werk. Het gaat zowel om inhoud als planning en de commerciële en financiële kant ervan. De deadlines die je scherp houden, de interactie met trainers, deelnemers en collega’s. Het uitwerken van ideeën en opzetten van nieuwe trainingen. Eigenlijk is alles leuk! Ik voel me als een vis in het water in deze functie.

Binnen Pearson heb ik het meest te maken met …

Iedereen! Omdat ik zelf geen psychologie achtergrond heb, is het prettig om voor de inhoud terug te kunnen vallen op de collega’s van Testadvies en Research & Developement. Daarnaast moet met Finance, ICT en Customer Service alles rondom administratie en logistiek worden afgestemd zodat alles goed verloopt voor de deelnemers. Met Sales kijken we naar de kansen in de markt met betrekking tot de nieuwe trainingen en wordt goed gekeken naar feedback van klanten op het bestaande trainingsaanbod. Ten slotte wordt met marketing afgestemd aan welke thema’s aandacht wordt besteed of welke boeken/tests uitkomen en hoe we met de trainingen daarbij kunnen aansluiten.

De belangrijkste ontwikkeling op mijn vakgebied is …

Dat we bezig zijn met het opzetten van de Pearson Academy. Een flinke klus maar ontzettend leuk om met elkaar te doen. Elders in deze nieuwsbrief vindt u daar meer informatie over.

 

Marketing

Op vrijdag 7 juni is alweer de laatste dag van de Pearson College Tour, ditmaal in Den Bosch. Tijdens deze Tour verzorgen wij lezingen over tests en screeners voor intelligentiemeting, taalstoornissen en dyscalculie. Tijdens een ochtend- of middagdeel kunt u presentaties bijwonen, waarin tests als de WAIS-IV-NL, de WPPSI-III-NL, de WNV, de RAKIT-2, de CELF-4-NL , de CELF Preschool-2-NL en de ZAREKI-R-NL (dyscalculie) worden besproken. Naast deze lezingen is er een materialenmarkt waar wij al onze tests aan u presenteren en waar u terecht kunt voor vragen en test demonstraties.

Samen met het NIP organiseert TalentLens in juni een tweetal workshops, in Den Bosch en Zwolle. De workshop ‘Persoonlijkheid op de werkvloer’ wordt gegeven door prof. dr Filip de Fruyt, de workhop ‘Typologieën: Voors en tegens’ wordt gegeven door drs. Franz Maissan.

De meest actuele informatie over onze producten, trainingen en evenementen kunt u te allen tijde terugvinden op onze websites www.pearsonclinical.nl, www.talentlens.nl en www.cogmed.nl

 

Tot slot...

Als er zaken zijn waarvan u denkt: daar zou ik meer over willen weten of dat mis ik in deze nieuwsbrief, laat u dat dan vooral aan ons weten.

Met vriendelijke groet,

Gert Jaap Schoppink
Managing Director
Pearson Assessment and Information BV

 

Wilt u deze nieuwsbrief uitprinten? Download dan hier de nieuwsbrief in PDF-formaat.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.