Licentievoorwaarden P2O

De onderhavige bepalingen zijn van toepassing op te sluiten overeenkomsten tussen Pearson en opdrachtgever alsmede alle andere opdrachten die door Pearson ten behoeve van Opdrachtgever aangenomen worden in het kader van P2O.

DEFINITIES
De in de licentievoorwaarden gehanteerde definities hebben de volgende betekenis:

Content: De tests en daaraan gerelateerde of daarvan afgeleide data (normeringen), scripts (testrapporten) en overigen zoals die binnen P2O beschikbaar zijn.

P2O: Het platform dat Pearson ter beschikking stelt aan Opdrachtgever waarmee verschillende tests ontsloten kunnen worden en het testgebruik in een digitale omgeving kan worden uitgevoerd en beheerd.

Producten: De producten die Pearson levert, te weten programmatuur en/of content en/of services, dan wel een combinatie daarvan, alles onder de naam P2O.

Productbeschrijving: Een door Pearson beschikbaar gesteld document waarin de producten worden beschreven en de gebruiksdoeleinden van de producten zijn vastgelegd. Indien voor een bepaald product geen specifieke productbeschrijving beschikbaar is, dan geldt als productbeschrijving hetgeen Pearson inzake dat product in haar schriftelijke offerte heeft vermeld.

Licentie: De voorwaarden op grond waarvan Opdrachtgever een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht verkrijgt van Pearson ten aanzien van de producten.

Programmatuur: de door/namens Pearson ontwikkelde software als vermeld in de offerte en welke nader wordt omschreven in de meest recente versie van de relevante productbeschrijving (voor zover beschikbaar) geldend op de datum waarop de offerte door Opdrachtgever wordt aanvaard. Programmatuur omvat ook correcties en updates van programmatuur, die na levering of eerste gebruik door Pearson aan Opdrachtgever zijn geleverd, evenals de bij de programmatuur behorende informatiedragers en documentatie. Programmatuur omvat uitsluitend de software waarop Pearson rechthebbend is, hiervan uitgesloten zijn dus alle vormen van programmatuur die benodigd zijn voor het laten functioneren van deze programmatuur, zoals Windows licenties, SQL server licenties, Word licenties, Adobe Acrobat reader licenties, etcetera. Deze licenties worden door de Opdrachtgever verzorgd.

Krediet: De door Opdrachtgever voorafgaand aan afname te betalen bedragen uit hoofde van een gebruiksvergoeding voor het gebruik van content zoals geleverd waaronder onder meer testafnames, scoring, rapportages etc.

Pearson: Pearson Benelux B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Gatwickstraat 1, rechthebbende op en leverancier van de producten.

Opdrachtgever: De klant die een opdracht tot levering van Producten bij Pearson plaatst.

1. LICENTIEVERLENING
1.1. Pearson verleent hierbij aan Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet overdraagbare recht om:
a. De programmatuur voor de duur van de overeenkomst en op de hierna te noemen voorwaarden te gebruiken in computerleesbare vorm op de aangewezen apparatuur;
b. De geleverde content te gebruiken conform de productbeschrijving en krediet;
c. De aangeleverde data en overige informatie te gebruiken in het kader van deze overeenkomst.
1.2. De gebruiksrechten genoemd onder 1.1 gaan eerst in nadat door Pearson het certificeringsniveau van de Opdrachtgever is gecontroleerd teneinde te bepalen welke tests de Opdrachtgever gerechtigd is af te nemen via P2O. De licentie voor P2O wordt de opdrachtgever om niet ter beschikking gesteld. De gebruiksrechten zijn beperkt tot de normale bedrijfs-, respectievelijk beroepsuitoefening van Opdrachtgever en beperkt tot de voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst door Opdrachtgever aangewezen (groep van) gebruikers.
1.3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Pearson uitdrukkelijk van de hand gewezen. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging zal deel uitmaken van deze voorwaarden, noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
1.4. Opdrachtgever heeft gebruiksrechten zoals geformuleerd onder 1.1. aanvaard.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
2.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle producten berusten uitsluitend bij Pearson of Pearson's licentiegevers.
2.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op nieuwe versies en/of releases en/of conversies en/of bewerkingen van de producten berusten bij Pearson of Pearson's licentiegevers. Op deze nieuwe versies en/of releases en/of conversies en/of bewerkingen zijn de bepalingen van deze overeenkomst gelijkelijk van toepassing.
2.3. Bij onbevoegd gebruik van de producten dat te wijten is aan enige handeling of nalatigheid van Opdrachtgever, is Opdrachtgever, onder voorbehoud van alle andere rechten en rechtsmiddelen van Pearson, terstond aan Pearson een bedrag verschuldigd gelijk aan de kosten die zulk een onbevoegde gebruiker in geval van bevoegd gebruik aan Pearson verschuldigd zou zijn geweest.
2.4. Alle redelijke voorschriften die Pearson ten aanzien van het gebruik van merken, auteursrecht en andere aanduidingen van eigendomsrechten van Pearson en/of haar licentiegevers heeft uitgevaardigd of zal uitvaardigen, zullen door Opdrachtgever worden nageleefd. In het bijzonder, doch zonder daardoor het voorgaande te beperken, geldt dat Opdrachtgever Pearson op eerste verzoek informatie zal verschaffen met betrekking tot de locatie en identificatie van alle apparatuur waarop bepaalde programma's zijn geïnstalleerd, teneinde Pearson Benelux B.V. op die wijze in staat te stellen de door Pearson aan derden af te dragen licentiekosten te verifiëren.

3. REIKWIJDTE VAN HET GEBRUIKSRECHT
3.1. Het is Opdrachtgever toegestaan:
a. De programmatuur te laden en in beeld te brengen indien en voorzover technisch noodzakelijk en in overeenstemming met de toegestane gebruiksdoeleinden;
b. De werking van de programmatuur waar te nemen, te bestuderen en te testen teneinde de daaraan ten grondslag liggende ideeën en beginselen te achterhalen, mits één en ander geschiedt met het doel de programmatuur te installeren dan wel een nieuwe versie en/of een nieuwe release en/of conversie daarvan te installeren; met andere programmatuur tot stand te brengen, mits deze handelingen uitsluitend worden verricht door Opdrachtgever dan wel door een door hem daartoe schriftelijk gemachtigde derde, en de gegevens die noodzakelijk zijn om de interoperabiliteit tot stand te brengen zijn voor derden, en deze handelingen beperkt blijven tot die onderdelen van de programmatuur die voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit noodzakelijk zijn.
3.2. Het is Opdrachtgever verboden:
a. De gehele of gedeeltelijke programmatuur dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen;
b. Anders dan als onderdeel van de onder 3.1 sub a bedoelde handeling, uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson;
c. De programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
d. De in of op de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap;
of het vertrouwelijk karakter van de programmatuur of enige verwijzing naar Pearson te wijzigen of te verwijderen;
e. De programmatuur anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.
f. Sublicenties te verstrekken.
3.3. Opdrachtgever is slechts gerechtigd data behorende tot (een deel) van de content en/of de programmatuur, welke beschermd worden door databank- en/of auteursrechten al dan niet herhaald en/of systematisch op te vragen of her te gebruiken indien dit gebeurt in het kader van de gebruiksdoeleinden.

4. AFLEVERING/OPSLAG VAN PRODUCTEN
4.1. Pearson levert het product binnen één maand na ontvangst van de ondertekende offerte van Opdrachtgever, tenzij overmacht Pearson verhindert tijdig het product af te leveren.
4.2. De gegevens van de door Opdrachtgever afgenomen tests worden opgeslagen op de servers van Pearson welke voor het gebruik door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Geen andere partij dan de Opdrachtgever heeft toegang tot deze gegevens. Het is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever deze te beheren en regelmatig te kopiëren naar een eigen back-up opslagmedium. Pearson kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data wanneer haar servers dusdanig beschadigd raken dat deze data niet meer toegankelijk is.

5. LICENTIEKOSTEN
5.1. Opdrachtgever is voor het gebruik van de programmatuur vermeld in artikel 1.1.a geen licentiekosten verschuldigd.
5.2. De kosten zijn gespecificeerd in de offerte. Voor ieder deel van een kalenderjaar dat de licentie eerder wordt aangegaan dan 1 januari van het desbetreffende jaar, dient een vergoeding naar evenredigheid voldaan te worden. 5.4. Pearson is gerechtigd de licentiekosten jaarlijks te verhogen. Indien Pearson van dit recht gebruik wenst te maken, zal zij Opdrachtgever daarvan vóór 31 oktober van het lopende jaar schriftelijk mededeling doen.

6. KREDIET
6.1. Opdrachtgever is voor het gebruik van content, vermeld in artikel 1.1.b een vergoeding verschuldigd welke voldaan wordt in de vorm van krediet.
6.2. Het krediet dient door Opdrachtgever voorafgaand aan afname van de content voldaan te worden. Het krediet wordt gespecificeerd in de offerte.
6.3. Indien het krediet opgebruikt is, is Opdrachtgever niet meer gerechtigd gebruik te maken van de content.
6.4. Pearson is gerechtigd de vergoeding voor het gebruik van content jaarlijks op de vervaldatum van het desbetreffende jaar te verhogen.
6.5. Aangekocht krediet heeft een geldigheidsduur van vierentwintig (24) maanden en zal na deze periode vervallen. Het krediet komt tevens automatisch te vervallen bij beƫindiging van de licentieovereenkomst.

7. DOCUMENTATIE
7.1 Pearson zal bij het product een digitaal exemplaar van de productbeschrijving en/of een handleiding verstrekken. Deze documentatie dient als hulpmiddel bij het gebruik van het product en mag zonder schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. niet door Opdrachtgever worden gekopieerd.

8. PROGRAMMAGARANTIE
8.1. Pearson verklaart dat er geen functionaliteit in de programmatuur is aangebracht die schade kan toebrengen aan de programmatuur zelf, andere programmatuur of data.
8.2. Pearson garandeert niet dat de programmatuur voldoet aan de doelstellingen die de Opdrachtgever heeft aangaande de programmatuur bij de toepassing hiervan.

9. PROGRAMMAONDERSTEUNING
9.1. Ingeval een modificatie van of toevoegingen aan de programmatuur, door Pearson Benelux B.V. uitgevoerd, zou leiden tot toename van Pearson's ondersteuningsverplichting is Pearson gerechtigd een eerder overeengekomen service te beëindigen, onder gelijktijdige aanbieding van een andere vorm van serviceverlening.

10. INGANGSDATUM, DUUR, BEËINDIGING
10.1. De licentieovereenkomst gaat in op het moment van ontvangst door Opdrachtgever van de ondertekende offerte en wordt in beginsel aangegaan voor de duur van één jaar.
10.2. Na afloop van dit jaar wordt de licentie telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar behoudens opzegging door Pearson of Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met deze stilzwijgende verlenging, dient Opdrachtgever de licentieovereenkomst minimaal 30 dagen vóór afloop van de licentieperiode op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
10.3. Pearson kan de licentieovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekende brief geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang beëindigen in geval:
* Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de licentieovereenkomst niet nakomt en Opdrachtgever dit niet heeft hersteld binnen de redelijke termijn als door Pearson gegeven in een aangetekend verstuurd bericht, waarin de Opdrachtgever op de betreffende nalatigheid is gewezen;
* Opdrachtgever surseance van betaling en/of faillissement mocht aanvragen of verkrijgen;
* Opdrachtgever al dan niet vrijwillig tot liquidatie van zaken mocht overgaan en/of aan haar crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, danwel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden,
* Opdrachtgever haar onderneming staakt.
Beëindiging van een licentieovereenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van alle rechten van Pearson op schadevergoeding, alsmede onder voorbehoud van alle andere rechten en rechtsmiddelen.

11. SERVICE
11.1. Onder service wordt verstaan diensten geleverd door Pearson aan Opdrachtgever die betrekking hebben op assistentie bij het gebruik en/of onderhoud van de producten, doorgaans in de vorm van een helpdesk.
11.2. Slechts indien Pearson en Opdrachtgever in de offerte zijn overeengekomen dat Pearson service zal verlenen is zij daartoe gehouden. Indien Pearson Benelux B.V. services verleent dient Opdrachtgever daartoe servicekosten te betalen zoals vermeld in de offerte.
11.3. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen zal de service door Pearson worden verleend tijdens haar normale werkuren. Pearson's normale werkuren zijn ‘s maandags tot en met vrijdags van 09.00 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van officieel erkende feestdagen. Service die buiten de normale werkuren wordt verleend zal worden berekend overeenkomstig de alsdan daarvoor bij Pearson geldende speciale tarieven.
11.4. De Opdrachtgever beschikt over een e-mail adres om service aan te vragen en te kunnen ontvangen.
11.5. De Opdrachtgever is in staat om vereiste bestanden te ontvangen en verzenden ten behoeve van de medewerkers van Pearson om deze service te kunnen verlenen.

12. OMVANG VAN DE SERVICE
12.1. Tenzij met Pearson schriftelijk anders overeengekomen, strekt de service zich niet uit tot advisering met betrekking tot het gebruik van de infrastructuur van Opdrachtgever en het oplossen van storingen in de infrastructuur van Opdrachtgever.
12.2. Tenzij met Pearson schriftelijk anders overeengekomen strekt de service zich tevens niet uit tot reparatie, vervanging, aanpassingen, foutcorrectie of meer dan normaal benodigde werktijd als gevolg van:
* incorrecte installatie (tenzij de installatie door Pearson werd verzorgd);
* het niet nakomen door Opdrachtgever van de door Pearson gespecificeerde voorschriften ten aanzien van gebruik, bediening en ruimtelijke voorzieningen;
* verkeerd gebruik;
* misbruik; nalatigheid; ongelukken;
* modificaties, wijzigingen of toevoegingen die door anderen dan Pearson zijn aangebracht;
* gebruik van niet door Pearson geleverde programmatuur of toebehoren die naar het redelijk oordeel van Pearson niet geschikt zijn voor gebruik met de desbetreffende producten;
* blikseminslag of ander van buiten komend onheil;
* storingen in de elektriciteitsvoorziening;
* storingen in telecommunicatieverbindingen;
* niet door Pearson verleende service.

13. SPECIALISTISCHE SERVICE
13.1. Specialistische service omvat implementatie, opleiding, ondersteuning, advies en andere specialistische services geleverd door Pearson aan Opdrachtgever. Indien verlening van specialistische services door Pearson overeengekomen is:
a. Zal Pearson personeelsleden aanwijzen met de noodzakelijke expertise en ervaring om de desbetreffende service te verlenen;
b. Zal Opdrachtgever, personeelsleden en middelen ter beschikking van Pearson stellen, alsook die informatie en faciliteiten die Pearson redelijkerwijs kan verlangen te ondersteuning van het verlenen van de service;
c. Zal Opdrachtgever de noodzakelijke voorbereidingen en taken uitvoeren als omschreven in de offerte of de desbetreffende productbeschrijving;
d. Is Pearson gerechtigd extra kosten in rekening te brengen in geval van uitbreiding of wijziging van of vertraging in de serviceverlening anders dan als gevolg van nalatigheid van Pearson of het niet nakomen door Pearson van enige uit de overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichting;
e. Zullen door personeel van Pearson gemaakte extra kosten, zoals doch niet beperkt tot, reis- en verblijfkosten en kosten voor maaltijden, als additionele kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht;
f. Zal Pearson geacht worden de desbetreffende service te hebben verleend, zodra is voldaan aan criteria voor voltooiing zoals die in de offerte of, indien van toepassing, in de service-beschrijving zijn vermeld, of in geval de service wordt verleend op basis van bestede manuren en/of geleverde materialen, indien de overeengekomen manuren en/of materialen zijn besteed respectievelijk geleverd.

14. UITVOERING
14.1. Opdrachtgever is voor het afnemen van de service en/of de specialistische service door Pearson een vergoeding verschuldigd welke overeengekomen wordt in de offerte.
14.2 Pearson zal bij het verlenen van de service en/of specialistische service alle redelijkerwijs van haar te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden.

15. SERVICEKOSTEN
15.1. Pearson heeft het recht, indien van toepassing, periodiek verschuldigde servicekosten van tijd tot tijd te verhogen. Indien Pearson van dit recht gebruik wenst te maken, zal zij Opdrachtgever tijdig vóór de ingangsdatum van de nieuwe servicekosten van die verhoging schriftelijk mededeling doen. 15.2. De kosten voor onderdelen, componenten, media, materialen en ander leveranties, alsook reis- en verblijfkosten, dienen, indien en voor zover niet uitdrukkelijk in de licentiekosten en/of servicekosten begrepen, afzonderlijk door opdrachtgever te worden voldaan.

16. TOEGANG; FACILITEITEN
Teneinde het verlenen van service en specialistische service te bevorderen, zal Opdrachtgever:
* Pearson volledige en vrije toegang verlenen tot alle relevante informatie, apparatuur en programmatuur;
* Het personeel van Pearson laten bijstaan door personeelsleden van Opdrachtgever die bekend zijn met de Programmatuur en/of applicaties van opdrachtgever;
* Geschikte werkruimte en faciliteiten, alsook een veilige opslagruimte voor service-apparatuur, reserve-onderdelen en handboeken ter beschikking van Pearson stellen;
* De meest recente versies van de programmatuur zoals bij Opdrachtgever in gebruik, beschikbaar houden voor Pearson;
* Instemmen met en/of zorgdragen voor tijdelijke ontkoppeling van apparatuur, indien dit naar het redelijk oordeel van Pearson bevorderlijk zou zijn voor de diagnose en opsporing van defecten;
* Indien Pearson daarom mocht verzoeken, op door Pearson voor te schrijven wijze aantekening houden van het gebruik van de aangewezen apparatuur en programmatuur en deze gegevens ter beschikking van Pearson stellen wanneer Pearson die nodig mocht hebben;
* Op eigen kosten die telecommunicatie- en andere faciliteiten ter beschikking van Pearson stellen die redelijkerwijs door Pearson kunnen worden verlangd voor diagnostische- en testdoeleinden van de programmatuur en de kosten van het gebruik door Pearson van die faciliteiten dragen.

17. AANSPRAKELIJKHEID
17.1. Pearson sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het niet of niet behoorlijk nakomen van deze overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Pearson, werknemers van Pearson of derden waarvan Pearson zich bedient, zulks tot een bedrag van maximaal het totaal van de licentiekosten, krediet, servicekosten en kosten van specialistische kosten door Opdrachtgever aan Pearson verschuldigd in het desbetreffende kalenderjaar per gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen.
17.2. Pearson is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van door of ten behoeve van Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in of aanvullingen op de programmatuur en/of de content.
17.3. Voorts is aansprakelijkheid voor tekortkomingen, dood of lichamelijk letsel tot gevolge hebbende alsmede van waardevermindering wegens zaaksbeschadiging beperkt tot een bedrag van maximaal het totaal van de licentiekosten, krediet, servicekosten en kosten van specialistische kosten door Opdrachtgever aan Pearson verschuldigd in het desbetreffende kalenderjaar per gebeurtenis of een samenhangende reeks gebeurtenissen.
17.4. Alle (test) informatie welke in de producten is vervat, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen Pearson, licentiegevers en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Pearson, licentiegevers en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De producten zijn ingedeeld in een bepaalde categorie. Pearson kan in voorkomend geval van de wederpartij verlangen dat hij aantoont de vereiste kwalificaties te bezitten om één of meer van de producten te kunnen bestellen en/of te gebruiken.
17.5. Schadeclaims ten gevolge van het voorgaande dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de schade bij Pearson schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding.
17.6. Opdrachtgever vrijwaart Pearson voor alle eventuele hieraan gerelateerde aanspraken van derden.

18. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
a. Partijen komen overeen geen vertrouwelijke informatie van de andere partij te gebruiken of aan derden te verstrekken, tenzij zulks met betrekking tot de naleving van deze voorwaarden onvermijdelijk is. Programmatuur en content worden door Pearson als vertrouwelijke informatie van Pearson beschouwd en door Opdrachtgever als zodanig erkend.
b. Pearson behoudt zich het recht voor om de testresultaten geanonimiseerd toe te passen ter aanvulling van de content.

19. KENNISGEVINGEN
Alle kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst van de ene aan de andere partij zullen worden gericht aan de respectievelijke adressen van partijen als op de offerte vermeld of als eventueel nader door de ene partij aan de andere op te geven.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Alle overeenkomsten tussen Pearson en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede alle geschillen die tussen partijen hieruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.