Solidariteit met de Oekraïense bevolking. Tests beschikbaar in het Oekraïens en Russisch Lees meer.

Dé test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen bij kinderen van 5 - 18 jaar

Digitaal
De CELF-5-NL is niet alleen op papier af te nemen, maar nu ook digitaal met behulp van twee iPads.

Nieuw normeringsonderzoek
Na vijftien jaar zijn de normen van een test verouderd. De CELF-5-NL (2019) is gebaseerd op nieuw normeringsonderzoek.

Subtests
Sommige subtests zijn herzien en inhoudelijk aangepast. Afbeeldingen zijn waar nodig vernieuwd, waardoor ze weer beter aansluiten op de belevingswereld van het kind.

Belevingswereld van het kind
Kinderen van vandaag zijn opgegroeid met digitale middelen. Werken met een iPad doen ze dagelijks. Met de nieuwe CELF bieden we je de mogelijkheid om het onderzoek aan te laten sluiten bij de belevingswereld van het kind.

Verbeterde stimulusboeken
De stimulusboeken (uit de Pen & Papier complete set) zijn sterker dan de CELF-4-NL stimulusboeken. De kunstof bladen zijn eenvoudig schoon te houden en raken veel minder snel beschadigd.

Afname, scoring en interpretatie van de subtests zijn versimpeld en verkort

Een belangrijk revisiedoel voor de CELF-5-NL was het vereenvoudigen van de scoring, interpretatie en afname van de subtests zodat u hier als logopedist minder tijd aan kwijt bent. Met name de subtests Zinnen Formuleren en Woordcategorieën zijn op dit punt sterk verbeterd. Om de bodem, het plafond en de betrouwbaarheid te vergroten zijn sommige opgaven verwijderd. Hiervoor zijn nieuwe opgaven in de plaats gekomen. Nieuw toegevoegd zijn een voornaamwoord en een voorzetsel om de bodem te verlagen en vier twee-woorditems voor verhoging van de moeilijkheidsgraad. De scoringsregels en scoringseisen zijn herzien en verfijnd en voorzien van een uitgebreide hoeveelheid voorbeeldantwoorden met uitleg. De 3-punts scoringsschaal (2,1 en 0) uit de CELF-4-NL is behouden. De scoring blijft veelomvattend omdat de antwoorden geanalyseerd moeten worden op basis van de accuraatheid van zowel de syntaxis, semantiek als pragmatiek. Leeftijds-gerelateerde beginpunten zijn herzien zodat deze naadloos aansluiten bij de nieuwe opgaven en hun moeilijkheidsgraad.

Aan de subtest Woordcategorieën zijn 2 items toegevoegd. Hierdoor bestaat deze subtest in de nieuwe versie uit 41 items. De subtest is grondig herzien ten opzichte van de CELF-4-NL en bestaat nu uit een continue itemset die kan worden afgenomen bij kinderen van 5 tot 18 jaar. Het is nog altijd de bedoeling om twee woorden te kiezen uit drie of vier mondeling gepresenteerde woorden. De afbreekregel is ingekort naar vijf opeenvolgende 0-scores, waardoor de afnametijd aanzienlijk wordt verkort. Het expressieve onderdeel, waarin het kind uitlegt hoe de twee gekozen woorden met elkaar samenhangen, is verwijderd uit de subtest. Deze taak had in de CELF-4-NL een lage betrouwbaarheid en zorgde voor een te lange en complexe scoring van de subtest. De expressieve vaardigheden kunnen kwalitatief worden onderzocht in het Aanvullend onderzoek.

Genormeerd Pragmatiekprofiel voor een gestandaardiseerd beeld van het communicatieve functioneren van het kind

Kinderen met pragmatische problemen missen vaak het doel of de functie van communicatie. Problemen op dit gebied zijn zorgwekkend, omdat ze leiden tot minder interactie en mogelijkheden tot oefening met de taal en daardoor tot een belemmering van de taalvaardigheidsgroei. Pragmatiekonderzoek door clinici en therapeuten plaatst het taalstructuurprobleem van een kind in bredere context, namelijk naar de hinder die het kind en zijn directe omgeving ervaren in de alledaagse communicatie. Het Pragmatiekprofiel in de CELF-5-NL helpt om problemen op het gebied van communicatieve intenties en conversievaardigheden in kaart te brengen.

Daarnaast bevat de CELF-5-NL de Pragmatiek- in Activiteiten Checklist (PAC). U en het kind ondernemen samen tijdens, voor of na afname van de CELF-5-NL bepaalde activiteiten met als doel het op gang brengen van gesprekjes. De checklist stelt u in staat de functionele communicatievaardigheden van het kind te observeren tijdens natuurlijke gespreksinteracties, en helpt verbale en non-verbale gedragingen te identificeren die mogelijk een negatieve invloed hebben op sociale en schoolse communicatie. Er zijn weinig instrumenten die communicatieve participatie onderzoeken in natuurlijke situaties. De PAC in de CELF-5-NL kan worden ingezet om informatie te verzamelen over de manier waarop een kind pragmatisch functioneert in alledaagse situaties. De observaties kunnen worden vergeleken met de informatie van ouders/verzorgers en docenten om een compleet beeld te krijgen van de functionele communicatieve vaardigheden van het kind in verschillende interactieve contexten. De PAC kan uitstekend worden ingezet bij het opstellen van behandelplannen. De PAC is niet genormeerd; er is een criteriumscore beschikbaar op basis van het Amerikaanse onderzoek.

Verzamel systematisch descriptieve informatie vooraf over het talig functioneren van het kind

De CELF-5-NL Observatieschaal is een praktisch, beschrijvend instrument, dat kan worden gebruikt door de logopedist, (school)psycholoog, (ortho)pedagoog, of een andere professional in de eerste fase van het onderzoeksproces. De Observatieschaal is een leidraad bij een systematische waarneming en stelt de onderzoeker in staat om taalgedrag in verschillende communicatieve contexten te observeren en nauwkeurig te omschrijven. De observatieschaal kan uitstekend worden ingezet als vertrekpunt voor het blootleggen van het probleem. Ouders/school kunnen met behulp van deze lijst in de beginfase van het traject makkelijker duidelijk maken waar het kind tegenaan loopt, zodat de logopedist snel weet welke subtests moeten worden afgenomen. De Observatieschaal is, als descriptieve maat, zeer geschikt als basis voor verder diagnostisch onderzoek ten behoeve van passende ondersteuning of verwijzing, en daarnaast een essentieel onderdeel voor het verkrijgen van informatie over de unieke sterke en zwakke punten van een kind om zo interventies te kunnen plannen.

De Observatieschaal kan worden ingevuld door docenten, ouders en het kind of de jongere zelf. De lijst bestaat uit 40 beweringen waarmee de vaardigheden op het gebied van luisteren, lezen, spreken en schrijven tijdens dagelijkse activiteiten thuis en op school kunnen worden beoordeeld. De schaal heeft antwoordmogelijkheden variërend van nooit tot bijna nooit tot bijna altijd en altijd. Als u de observatieschaal door meerdere mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind (ouders/verzorgers en leerkrachten) laat invullen, krijgt u een compleet beeld van het kind, met gegevens uit uiteenlopende contexten. Docenten zullen bijvoorbeeld hoofdzakelijk de prestaties en het gedrag op school beoordelen, terwijl ouders hierbij ook de thuissituatie betrekken. Wanneer het kind zelf de schaal heeft ingevuld geeft dit een beeld van de mate waarin het zich bewust is van de eventuele problemen. Iedereen die het gedrag van het kind beoordeelt vult een aparte observatieschaal in. U verzamelt de antwoorden van alle beoordelaars op een formulier.

Ontdek het gemak van digitaal afnemen en scoren

Een ander belangrijk revisiedoel was het ontwikkelen van digitale concepten voor de afname en scoring van de CELF-5-NL om de flexibiliteit, het gebruiksgemak en de aantrekkelijkheid van de testbatterij te vergroten. De sub-tests kunnen digitaal worden afgenomen via ons online testplatform Q-interactive, waardoor dankzij de automatische scoring en het digitaal gegenereerde testrapport enorm veel tijd kan worden bespaard. Mocht u er om wat voor reden dan ook toch liever voor kiezen om de test in pen en papier te blijven afnemen (wat uiteraard ook nog altijd mogelijk is) dan kunt u alsnog tijd besparen door de scores daarna in te voeren in Q-global. Ook dan wordt er automatisch een rapport gegenereerd.

Digitaal afnemen

Lees alles over digitaal afnemen.

CELF-5-NL digitaal afnemen