De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

BDI-FS-NL | Beck Depression Inventory Fastscreen Nederlandse versie

De BDI-FS-NL is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse Beck Depression Inventory FastScreen for Medical Patients (2000), een zelfrapportage vragenlijst die screent op depressie bij adolescenten en volwassenen.

Aaron T. Beck, Robert A. Steer, Gregory K. Brown Nederlandse vertaling en bewerking: A. J. Willem van der Does
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Doelgroep Adult
Leeftijd Jongeren/Adolescenten, Volwassenen, Ouderen
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Productline Emotional Health and Well Being
Uitvoer type Manual

Doel
Screening op depressie

Doelgroep
Adolescenten en volwassenen vanaf 13 jaar.

Beschrijving
De BDI-FS-NL is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse Beck Depression Inventory FastScreen for Medical Patients (2000), een zelfrapportage vragenlijst die screent op depressie bij adolescenten en volwassenen.

Het instrument bestaat uit zeven items, afkomstig uit de 21 items tellende Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Beck, Steer, & Brown, 1996). De BDI-FastScreen meet de ernst van depressie conform de psychologische (niet-somatische) diagnostische criteria van depressie in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth and Fifth Editions (DSM-IV; American Psychiatric Association (APA), 1994; DSM-5, APA, 2013). De BDI-FS is ontwikkeld om depressieve symptomen te meten bij patiënten wier somatische- en gedragssymptomen mogelijk ook toe te schrijven zijn aan problemen op biologisch of medisch vlak, ofwel gerelateerd zijn aan alcohol- of middelenmisbruik.

De BDI FastScreen is niet uitwisselbaar met de BDI-II, vooral als het gaat om het inschatten van de ernst van de depressie bij patiënten die al gediagnosticeerd zijn met een DSM-IV/DSM-5 stoornis.

Voor de Nederlandse versie van de BDI-FS werden dezelfde zeven items geselecteerd als in de Amerikaanse versie. Een identieke samenstelling van verschillende versies van de schaal verdient de voorkeur vanuit het oogpunt van vergelijkbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. Ook de inhoudelijke redenen voor selectie van de oorspronkelijke zeven items – de twee kernsymptomen; geen somatische items; suïcide item – pleiten voor behoud van deze items. Uit een correlationeel onderzoek kwam vervolgens geen reden naar voren om van de selectie af te wijken.

Psychometrische eigenschappen
De psychometrische kwaliteiten van de Amerikaanse BDI-FS werden onderzocht in medische settings: 94 patiënten uit de eerstelijnszorg, 50 opgenomen patiënten van algemene geneeskunde voor wie psychiatrische consultatie was aangevraagd, 100 adolescenten (12-17 jaar) die een jaarlijks controlebezoek brachten bij kinderartsen en 120 ambulante patiënten met een afspraak bij een internist. In deze steekproeven had de BDI-FS een goede interne consistentie. De BDI-FS was niet gecorreleerd met sekse, leeftijd, etniciteit , diagnose of behandelspecialisme.

Voor de Nederlandstalige versie van de BDI-FS werd geen separaat onderzoek uitgevoerd, maar werden gegevens geanalyseerd die met de volledige BDI-II-NL zijn verzameld ten behoeve van de herziening van de BDI-II-NL handleiding (BDI-II-NL-R, Beck et al, 2016). De onderzoeksgroep bestond uit een klinische groep van 3.195 ambulante patiënten in Leiden en omstreken, met diagnose depressie met of zonder comorbide angststoornis en/of somatisatiestoornis (DSM-IV criteria), en een controlegroep van 650 Nederlanders en Vlamingen.

De zeven geselecteerde items hebben alle bevredigende item-totaalcorrelaties en inter-itemrelaties. De correlatie tussen de BDI-FS-NL totaalscore en de BDI-II-NL totaalscore (alle 21 items) is hoog, zowel in de klinische als in de controle groep.

Geconcludeerd kan worden dat de BDI-FS-NL een accurate schatting lijkt op te leveren van de ernst van depressie, inclusief een score voor de twee kernsymptomen van depressie en van suïcidale ideatie. Uiteraard gaat ook informatie verloren: de BDI-FS-NL meet alleen cognitieve en affectieve symptomen en dus niet de somatische en vegetatieve symptomen van depressie die wel worden gemeten door de BDI-II-NL. Dit kan van belang zijn, bijvoorbeeld bij therapie-effect onderzoek. Voor een schatting van algehele ernst van depressie voldoet de BDI-FS-NL echter zeer goed.

De kwaliteit van de Nederlandse BDI-FS als screeningsinstrument voor depressie in een populatie patiënten met somatische aandoeningen is niet onderzocht. Aangenomen wordt dat de gegevens vergelijkbaar zullen zijn met het Amerikaanse onderzoek, hetgeen betekent dat dezelfde afkapwaarden worden aanbevolen, afhankelijk van de verwachte prevalentie van depressie in de onderzoekspopulatie en van het onderzoeksdoel.

De BDI-FS-NL kan ook als screener voor depressie worden gebruikt in andere populaties, bijvoorbeeld in bevolkingsonderzoek of in gemengde psychiatrische populaties. In die gevallen fungeert de BDI-FS-NL dus als een verkorte BDI-II-NL. Ook dan is de verwachting, gezien de hoge correlaties tussen BDI-FS-NL en BDI-II-NL, dat de BDI-FS-NL ongeveer even goed presteert als de volledige BDI-II-NL.

Afname
De BDI-II-NL wordt individueel afgenomen, ofwel zelfstandig, ofwel in aanwezigheid van de onderzoeker. De afname wordt met pen en papier gedaan. De afnameduur is minder dan vijf minuten.

Scoring
De BDI-FS wordt gescoord door alle hoogste waarden voor elk van de zeven items op te tellen. Elk item wordt gescoord op een vierpuntsschaal die loopt van 0 tot 3. De maximum totaalscore is 21. Als een onderzochte meer dan één waarde heeft toegekend aan hetzelfde item, dan moet de hoogste waarde worden gescoord.

Jaar van uitgave
2016

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
BDI-Fastscreen-NL Handleiding
Art.nr. 3861.01 B
€ 44,73
BDI-Fastscreen-NL Scoreformulier (pak a 100 ex.)
Art.nr. 3861.02 B
€ 44,73