De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Bayley-III-NL | Special Needs Addition (SNA)

De Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-Nederlandse versie Special Needs Addition (Bayley-III-NL-SNA) is een instrument om het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in kaart te brengen, specifiek bij kinderen met een communicatieve, fijnmotorische of visuele beperking. De Bayley-III-NL is de opvolger van de BSID-II-NL.

Bewerkers: S.A.J. Ruiter, L. Visser, B.F. van der Meulen, M.E. Timmerman; Rijksuniversiteit Groningen
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Leeftijd Voorschools
Age Span 16 dagen t/m 42:15 maanden
Jaar van uitgave 2014
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Toepassingsgebied Motorische ontwikkeling, Ontwikkeling

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

BELANGRIJK: voor het werken met de Bayley-III-NL SNA dient u tevens te beschikken over de Bayley-III-NL Complete set

Doel
De Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-Nederlandse versie Special Needs Addition (Bayley-III-NL-SNA) is een instrument om het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in kaart te brengen, specifiek bij kinderen met een communicatieve, fijnmotorische of visuele beperking.

Doelgroep
De Bayley-III-NL-SNA is in te zetten bij kinderen tussen de 6 maanden en 11 jaar met een communicatieve, visuele of fijnmotorische beperking. De verwachte ontwikkelingsleeftijd van kinderen die ouder zijn dan 42 maanden waarbij de test afgenomen wordt ligt onder de 42 maanden. 

De Bayley-III-NL SNA is geschikt voor:

• Kinderen met communicatieve beperkingen: kinderen met taal/spraak problemen, met een lichte gehoorbeperking, of kinderen die de Nederlandse taal niet begrijpen. De Bayley-III-NL-SNA is niet geschikt voor dove kinderen.
• Kinderen met visuele beperkingen, echter niet bij blinde kinderen.
• Kinderen met een motorische beperking. Opmerking hierbij is: Bij kinderen met hand- en/ of armmotoriek en/of met beperkingen in de been- en/ of teenmotoriek is het lastig om de Grove Motoriek Schaal af te nemen, allee andere schalen kunnen gewoon afgenomen worden.

Beschrijving
De Bayley-III-NL Special Needs Addition (Bayley-III-NL-SNA) is een aanvulling op de standaardversie van de Bayley-III-NL, speciaal bedoeld voor gebruik bij kinderen met een cognitieve en/of functionele beperking. De meetpretentie is ongewijzigd ten opzichte van die van de standaardversie. 

De Bayley-III-NL-SNA bestaat uit een handleiding, een scoreformulier en aangepaste spelmaterialen. De testprocedures, iteminstructies en het spelmateriaal van de Bayley-III-NL-SNA zijn aangepast aan de specifieke beperking(en) van het kind. Zo zijn er Low Motor, Low Vision en Low Verbal-aanpassingen, voor kinderen met een fijnmotorische beperking, visuele beperking of een communicatieve beperking. De schalen Cognitie, Taalbegrip en Taalproductie zijn aangepast voor zowel de Low Motor- als de Low Vision-doelgroep. De Low Motor- en Low Vision-accommodaties konden worden samengevoegd in één versie, wat de toepassing van de Bayley-III-NL-SNA mogelijk maakt bij kinderen met een gecombineerde motorische en visuele beperking. Dit is een groot voordeel, omdat de doelgroep van kinderen met motorisch én visuele beperkingen relatief groot is.

Voor de schalen Fijne Motoriek en Grove Motoriek kan niet tegemoet worden gekomen aan motorische beperkingen zonder de validiteit van de Motoriekschaal aan te tasten. Daarom is er alleen voor Low Vision-doelgroep een aangepaste versie van de Motoriekschalen ontwikkeld. 

Voor de Low Verbal-versie is enkel een aangepaste versie van de Cognitieschaal ontwikkeld. De Low Verbal versie minimaliseert de talige componenten in de testitems van de Cognitieschaal speciaal voor kinderen met een specifieke spraak-/taalbeperking en stelt ze in staat om hun cognitieve vaardigheden beter te laten zien dan bij het gebruik van de standaardversie.

Tevens is er een dynamische testprocedure voor de Cognitieschaal opgenomen in de Bayley-III-NL-SNA. Met deze aanvulling is het mogelijk om de Cognitieschaal op dynamische wijze af te nemen om zo kwalitatieve informatie te verzamelen over de leermogelijkheden van een kind en de hulp die een kind nodig heeft om tot optimale prestatie te komen.

Normering
Bij de SNA is er onderzoek gedaan in hoeverre de reguliere Bayley-III-NL normen gebruikt kunnen worden. Dit bleek het geval. Voor de normering van de Bayley-III-NL zijn 1953 Nederlandse kinderen getest in 17 verschillende leeftijdsgroepen. Deze vormen een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking wat betreft geslacht, herkomst, opleiding moeder en regio en per leeftijdsgroep is 10% kinderen met een klinische afwijking geïncludeerd.

Afname
Bij de Bayley-III-NL is de duur voor kinderen tot 6 maanden van de complete testafname ongeveer een half uur en voor kinderen van 6 tot 12 maanden gemiddeld ongeveer 50 minuten. De totale afnameduur voor kinderen vanaf 13 maanden is ongeveer 90 minuten. Deze afnametijd kan bij de Bayley-III-NL-SNA variëren, gezien het feit dat er bij verschillende items geen sprake meer is van bepaalde tijdslimieten en de kinderen dus langer de tijd krijgen om bepaalde dingen uit te voeren. Bij de dynamische testprocedure wordt alleen de Cognitieschaal afgenomen, maar met bepaalde ondersteunende strategieën. Aangeraden wordt om de tweede afname een week na de eerste afname plaats te laten vinden.

Scoring
De Bayley-III-NL SNA wordt altijd gebruikt in combinatie met de reguliere Bayley-III-NL. Zo worden een deel van de materialen van de reguliere Bayley-III-NL ook bij de Bayley-III-NL SNA gebruikt en ook bijvoorbeeld het stimulusboek. De normen die bij de SNA gebruikt worden zijn ook dezelfde als bij de reguliere Bayley-III-NL. Scoring hiervan vindt plaats op het digitale testplatform van Pearson, Q-Global. Op dit platform zijn dagnormen beschikbaar voor de precieze leeftijd van het kind en krijgt het kind in geval van prematuriteit 2 scores (1 behorende bij zijn chronologische leeftijd en 1 behorende bij zijn gecorrigeerde leeftijd). 

Scoring is hiermee gemakkelijk (snel en nauwkeurig) en de resultaten zijn direct in een overzichtelijke rapportage beschikbaar. U kiest dus bij aanschaf van de reguliere Bayley-III-NL kit voor het online scoringspakket Q-Global, waarmee kunt u de Bayley-III-NL en SNA onbeperkt online kunt scoren tijdens de gehele levensduur van deze editie!

U kunt er ook voor kiezen om de Bayley-III-NL en SNA handmatig te scoren of om scores exploratief te onderzoeken op basis van de papieren normen. Hiervoor koopt u een complete set inclusief Handmatige Scoringssupplement. Deze kit bevat een supplement met in plaats van dagnormen, normgroepen (van 2-wekelijkse groepen tot 3-maandelijkse groepen), waardoor de normen minder nauwkeurig zijn. 

Meer informatie over Q-global vindt u hier.

Beoordeling:
Deze test is beoordeeld door de COTAN. Deze beoordeling is te vinden op: www.cotandocumentatie.nl

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Recensie van de Bayley-III-NL SNA door BOKA

Bakker, L.W.H., Boonstra, F., Dijkshoorn, L.,  Hofsink, M., Huls, J.J. (2014). Recensie betreffende de Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-Nederlandse versie Special Needs Addition (Bayley-III-NL-SNA). Utrecht: BOKA.

Namens de Beroepsvereniging voor Orthopedagogen en Klinisch Pedagogen met een Academische Opleiding (BOKA) hebben ondergetekenden de Bayley-III-NL SNA (Ruiter, Visser, Van der Meulen en Timmerman, 2014) nader bestudeerd met betrekking tot vroegsignalering, zorg voor beperkten, handleiding, materiaal, gebruiksvriendelijkheid en normering.

Vroegsignalering

Vroegsignalering is een van de pijlers van de nieuwe Jeugdwet die in 2015 in werking treedt. Door achterstanden bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren, kunnen ontwikkelingsachterstanden voorkomen worden en is het niet nodig op latere leeftijd zwaardere en duurdere hulp in te zetten (Elich, 2014). Vroege ontwikkelingsdiagnostiek van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS), auditieve, visuele, lichamelijke en/of cognitieve beperkingen is complex maar voor een succesvolle behandeling van groot belang.

De ontwikkeling en het ontwikkelingsverloop van het jonge kind (1 maand tot en met 42 maanden) bij wie een vermoeden is van een beperking, is te beoordelen en te volgen door middel van het multidimensionale instrument de Bayley III-NL. De ontwikkeling wordt in kaart gebracht voor vijf dimensies, te weten; de cognitieve ontwikkeling, taalbegrip en taalexpressie, fijne en grove motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en adaptatie vaardigheden.

De Bayley-III-NL SNA kent tevens een low motor/vision versie voor kinderen met een motorische en/of visuele beperking, en een low verbal versie voor kinderen met een spraak-/taalbeperking en een dynamische versie voor het vergroten van de handelingsgerichtheid.

De Bayley-III-NL SNA biedt orthopedagogen, klinisch pedagogen en psychologen de mogelijkheid om ouders/verzorgers op een zorgvuldige wijze inzicht te bieden in de ontwikkeling en het ontwikkelingsverloop van hun jonge kind met een functionele of fysieke beperking. Er kunnen tevens handelingsgerichte adviezen worden gegeven ten aanzien van bijvoorbeeld multidisciplinaire integrale vroeghulp. 

Zorg voor beperkten

De Bayley-III-SNA is tevens een gewenste aanvulling ten behoeve van het onderzoek naar de ontwikkeling en intelligentie van verstandelijk of ernstig meervoudig beperkte personen. Door verruiming van de tijdsduur en de afbreekregels wordt nauwkeuriger zicht verkregen op de ontwikkeling en wordt meer recht gedaan aan de dynamiek in de ontwikkeling juist bij personen met een verstandelijke beperking.

Handleiding

Zowel de technische als afname handleiding zijn zeer nauwkeurig uitgewerkt. Zo zijn theoretische constructen, als de sociaal-emotionele ontwikkeling en informatieverwerkingsprocessen helder in ontwikkelingsfasen geoperationaliseerd. Opgemerkt moet worden dat de Bayley-III-NL SNA expliciet aandacht besteed aan het beoordelen van de executieve functies door middel van de cognitieve schaal, waarbij onder meer gekeken wordt naar informatieverwerking (aandacht voor nieuwigheid, gewenning, het geheugen en het oplossen van problemen). Beperkingen ten aanzien van de executieve functies kunnen wijzen op bepaalde psychiatrische ontwikkelingsstoornissen zoals Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Uit onderzoek (Van de Weijer-Bergsma, 2009) is gebleken dat tussen de leeftijden van 7 en 14 maanden sprake is van dynamiek in de ontwikkeling van aandacht en executieve functies.

Door deze dynamiek in de ontwikkeling is het normeren complex. De technische handleiding gaat derhalve in op de psychometrische beperkingen van het instrument en dat het instrument niet als enige criterium gebruikt kan worden ten behoeve van diagnostische classificatie (Bayley, 2006).

In de technische handleiding wordt door middel van voorbeelden uitgelegd welke opdrachten/materialen gewijzigd zijn in de Bayley-III- NL ten opzichte van de Amerikaanse versie. Deze voorbeelden maken testafnemers bewust van de verschillen tussen landen/ culturen.

Materiaal

De materialen hebben veel felle (diverse) kleuren. Dit maakt het speelgoed aantrekkelijk voor (jonge) kinderen. Er worden adviezen gegeven hoe materiaal aangeboden kan worden aan visueel beperkte kinderen, zoals het creëren van meer contract. Het is wellicht raadzaam een blanke en een donkere pop van hetzelfde formaat te nemen, dat is nu niet het geval.

Aangezien de digitale leefomgeving ook een levensdomein van (jonge) kinderen is zou je verwachten dat  de Bayley-III-NL SNA  zoveel mogelijk gedigitaliseerd is en er gebruik gemaakt kan worden van een tablet om de items aan het kind (ouder dan 1 jaar) te presenteren, waaronder het maken van een puzzel. Het materiaal lijkt daardoor enigszins verouderd. Aan de andere kant is het diagnostisch juist van belang om materialen te gebruiken die het jonge kind prikkelen en die een appèl doen op bijvoorbeeld motorische vaardigheden. Bovendien zijn de materialen herkenbaar voor ouders/verzorgers waardoor ouders wellicht ook  meer gemotiveerd worden te faciliteren in het onderzoek.

De kit ziet er verzorgd uit en is goed te vervoeren doordat er wieltjes aan de koffer zitten, maar de kit is redelijk zwaar en groot en wellicht zou in de toekomst met behulp van digitalisering de kit meer gecomprimeerd kunnen worden.

Gebruiksvriendelijkheid

Het gebruik van de Bayley-III-NL SNA vereist intensieve training en supervisie door een gedragswetenschapper. In de praktijk blijkt dat de testafname relatief veel tijd in beslag neemt voor kinderen onder de 1 jaar, namelijk een uur.

De wijze van afnemen is zeer goed verwoord en de items behorende bij de verschillende schalen (ontwikkelingsdimensies) zijn goed van elkaar te onderscheiden en er worden per schaal  geen vaardigheden bij het kind getoetst die niet met de desbetreffende schaal e te maken hebben.

Een voordeel is dat de mogelijkheid bestaat om de cognitieve, motorische en spraak/taal schaal apart te toetsen.

De materialen zijn niet overzichtelijk verpakt waardoor het lastig is te bepalen welk materiaal voor welk onderdeel moet worden gebruikt. Aan te raden is dat ze in een handige doos komen of dat er cijfers op de materialen gezet worden, zodat het gebruiksvriendelijker voor de testleider is.

Positief aan het materiaal is dat het boek met plaatjes/opdrachten als ‘ezel’ gebruikt kan worden. Het (jonge) kind kan hierdoor goed in het boek kijken. Tevens hoeft de testafnemer het boek niet vast te houden.

Normering

Ondergetekenden hebben geen ervaring opgedaan met de digitale normering. De Bayley –III-NL SNA biedt genormeerde scores aangepast aan de Nederlandse situatie. De handmatige scoring biedt naast de digitale scoring de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in het verloop van de scores en in te kunnen zien waar bepaalde scores vandaan komen. De handmatige scoring is minder precies en de redenen daarvoor worden duidelijk uitgelegd in het supplement.

Door de SNA is de objectiviteit van de beoordeling van het ontwikkelingsniveau van het jonge kind met de Bayley-III-NL vergroot doordat er expliciet rekening wordt gehouden in de items en wijze van afnemen met de beperking van het jonge kind. Voor wat betreft de koppeling tussen de scores op de Bayley-III-NL SNA en de handelingsadviezen die te geven zijn (oftewel de voorspellende validiteit) is de verwachting dat de validiteit door de SNA hoger uitvalt.

Alhoewel het instrument twee observatoren nodig heeft voor volledige afname, namelijk de diagnosticus voor het beoordelen van de cognitieve-, motorische- en taalontwikkeling en de ouders/verzorgers voor het beoordelen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en adaptieve vaardigheden van het kind, wordt de scoring door observatoren gedaan en blijft er derhalve een subjectieve component aanwezig.

Conclusie

Beoordeling van de ontwikkeling en het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen en van personen met een ernstige beperking door middel van de Bayley-III-NL SNA resulteert in een gedifferentieerde bepaling van het ontwikkelingsniveau en handelingsgerichte adviezen ten aanzien van de vijf ontwikkelingsdimensies, waarbij het inzicht in de adaptieve vaardigheden zeker ten aanzien van de mogelijkheden van ernstig beperkte personen een actuele en waardevolle invalshoek is.

Referenties

  1. Bayley, N. (2006). Test Review: Bayley Scales of Infant and Toddler Development: Third Edition. Unites Kingdom: University of Cambridge PsychCorp.
  2. Elich, J. (2014). En nu de praktijk: vroegsignalering. Geraadpleegd 22 september 2014 op http://www.mogroep.nl/categorieen/thema/decentralisatie-jeugdzorg/nieuws/2928-en-nu-de-praktijk-vroegsignalering.
  3. Nederlandse normen voor de Bayley-III (2009). Geraadpleegd 04-10-2014 op http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/nederlandse-normen-voor-de-bayley-iii/.
  4. Ruiter, S.A.J., Visser, K., Meulen, B.F. van der, Timmerman, M.E. (2014). Bayley-III-NL| Special Needs Addition (SNA). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  5. Visser, L. (2014). The Bayley-III-NL special needs addition. A suitable developmental assessment instrument for young children with special needs. Proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  6. Weijer-Bergsma, E. van de (2009). Developmental trajectories of attention and executive functioning in infants born preterm: the influence of perinatal risk factors and maternal interactive styles. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Bayley-III-NL Basisset SNA
Art.nr. 3867.00 B
€ 855,87
Bayley-III-NL SNA Scoreformulier (25 stuks)
Art.nr. 3867.02 B
€ 91,53
Bayley-III-NL SNA Scoreformulier dynamisch (25 stuks)
Art.nr. 3867.03 B
€ 65,84